3713 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumumuza Yerleştirilen Adayların Atamalarına İlişkin Duyuru 25.01.2018

image

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

25/01/2018

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KURUMUMUZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

A- İSTENEN BELGELER

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Kurumumuza yerleştirilen adaylardan atamalarına
esas olmak üzere istenen belgeler;

1- Atama Başvuru Formu (Ek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik
edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı
Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek
lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde
çekilmiş olması gerekmektedir)

4- Askerlik durumu;
Tecilli olanlar : Tecilli olduklarını gösterir belge
Terhis olanlar : Sevk ve Terhis tarihlerini belirten detaylı askerlik terhis belgesi (E-devlet sistemi
üzerinden alınan belge yeterli değildir) Askerlik Şubesinden alınması gerekmektedir.
Muaf olanlar : Muaf olduklarını gösterir belge.

Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır.
Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile
Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2)

6- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet )

8- Adli sicil kaydı Adli Sicil Kurumundan alınacak ( 2 Adet)

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Bilgisayarda doldurulacak (3 Adet)

B- BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların atamaya esas belgeleri 02/02/2018 Cuma saat 17:00’a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520
Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
5. kat 524 nolu odaya elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir) teslim etmeleri
gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak
suretiyle ilan edilecek olup ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

İrtibat Telefonu

0(312) 207 8777 -0(312) 207 8410
-0(312) 207 8299

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
  karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik,
  kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı
  yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık
  içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan,
  maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel
  menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında
  kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,
  hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik,
  ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış
  ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

IMG_20180126_080949

Belge 1: duyuru_3713_2018_1-min.pdf (253.4 KB)

Belge 2: güvenlik sor.FORMU.docx (42.5 KB)

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/yardimci_hizmet_birimleri/insan_kaynaklari_daire_baskanligi/anasayfa_duyurular/3713_atama_duyuru_2018_1