7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27.11.2020

Sayın Üyemiz,

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

RG. 27.11.2020/31317
Kurum: Ticaret Bakanlığı
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 27.11.2020

27.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bu Tebliğin amacı; 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliği ekte bilgilerinize sunarız.

7256-sayili-kanun-kapsaminda-gumruk-alacaklarinin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-teblig- RG 27.11.2020 (1).docx (33.2 KB)