2019 Ekpss/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sonuçlarına Göre Kurumumuz Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler Ve Atama İle İlgili Duyuru 10.01.2020

image

ÖSYM Başkanlığı tarafından 09/01/2020 tarihinde açıklanan EKPSS-2019 sınav sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yerleştirilmesi yapılanlardan, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki “ Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve askerlik durumu ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup bunun dışında; (Ancak bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

İSTENEN BELGELER:

 1. İnternet adresimizde yayınlanan EKPSS-2019 Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

 2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

 3. Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin posta ile gönderecek adaylar için noter tasdikli sureti , elden teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

 4. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ”Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, … ifade eder” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olduğuna dair “ Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumları ve hakem hastanelerinden alınan ve geçerlilik süresi sona ermemiş Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli sureti ya da raporun alındığı hastane başhekimliği/yöneticiliği onaylı sureti,

 5. Bilgisayar İşletmeni kadrolarına yerleşenler için; MEB’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,

 6. İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imzalanacaktır.)

 7. 4 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),

 8. Mal Bildirim Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha olacak şekilde ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

 9. Özgeçmiş ( CV),

 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 11. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almak şatıyla Devlet Memurluklarına atanabilirler.)

 12. Halen memur olarak çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; ”Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmü gereğince, kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

HATIRLATMALAR :

1- Atamaya esas istenilen belgelerin aşağıdaki adrese elden, APS veya kargo ile 24/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmekte olup, APS ve posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “ Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğini de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

3- Kurumumuz kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

4- Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

5- Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara ve 2019 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır. Ataması yapılan personel 657 sayılı 62.maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup, aksi halde aynı Kanunun 63.maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

6- Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’ teki adresler geçerli olacaktır.

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için doldurulacak formun eksik ve yanlış doldurulması durumunda atama işlemi gecikeceğinden, formun bilgisayar ortamında (el yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir) eksiksiz ve doğru olarak doldurularak aday tarafından imzalanması gerekmektedir.

8- Kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu olarak görev yapanların atamaları kurumlarından muvafakat sağlandıktan sonra yapılacaktır. (Bu durumda olanların istifa etmeyip çalışmaya devam edecek olup kendilerine atama kararı ulaştıktan sonra kurumlarından ayrılış yapacaklardır.)

9- Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir.

ADRES: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 2.Kat

Çankaya / ANKARA

Telefon: 218 34 79-38 67

BAŞVURU FORMU-EKPSS-2019.doc (46.5 KB)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.xlsx (12.2 KB)

Mal Bildirim Formu.docx (23.1 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu