3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz Teşkilatına Yerleşenler Hakkında 21.09.2017

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 22/08/2017 tarihinde yapılan kura sonucuna göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

1- İnternet adresimizde yayınlanan Açıktan Atama Başvuru Formu’nun doc (EK-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmadan elde veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

2- Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma

3- Geçici Mezuniyet Belgesi

4- Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesi

5- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesi

Yukarıdaki 2. maddenin a, b, c, d fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler Halk Sağlığı Müdürlüğünce belirlenmiş yetkili kişi “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.

(Tasdikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren resmi tarih sayılı okul müdürü tarafından imzalı yazı teslim etmeleri gerekmektedir)

2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına adı, soyadı yazılmış olarak)

İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi doc (EK-2)

18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış Kaza-i rüşt kararının aslı veya mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdürlüğünce belirlenmiş yetkili kişi tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli onaylı sureti

6- Askerlik Durum Belgesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması formu xls (EK-3) bilgisayar ortamında üç nüsha halinde doldurulup Halk Sağlığı Müdürlüğünce belirlenmiş yetkili kişi tarafından (resimli, imzalı, fotoğraf yapıştırılmış şeklinde) onaylatılmış hali

Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesinin bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. (Dilekçe ile birlikte Askerlik durum belgesi verilmesi yeterlidir)

KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 19/09/2017 SALI GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE BİZZAT KENDİSİ VEYA NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR. Belgelerinde eksiklik olan, posta veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evrakların akıbetinden ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacaktır. Bu kişilere herhangi mali bir bedel ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

2- Ataması yapılanların tebligatları için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.

3- 657 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, devlet memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

4- Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durumu belgesinin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. (Dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesi yeterlidir.)

Ayrıca, Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edileceğinden Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Kurumumuza evrak teslim edipte ataması yapılamayanların ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.

Belge 1: EK-1_BASVURU_FORMU.doc (51.5 KB)

Belge 2: EK-2_MALBILDIRIM_FORMU.doc (98.5 KB)

Belge 3: EK-3_GUVENLIK_SORUSTURMASI_VE_ARSIV_ARASTIRMASI_FORMU.xls (55.5 KB)

Belge 4: 81_IL_VALILIGINE_001.pdf (703.4 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/3713-sayili-terorle-mucadele-kanunu-kapsaminda-kurumumuz-teskilatina-yerlesenler-hakkinda.html