90 Soruda Nörolojik Hastalıklar

Biraz uzun bir yazı ama burada öğrendiğimiz bilgilerle çevremizde bu tür hastaları tanıyıp onları hastanelere yönlendirme şansımız olduğunu bilmek umarım sizde bu yazıyı okuma isteği doğurur.

1) Demansın tanımı

 • Bir veya daha fazla kognitif alanda öncekine göre kayıp olmasına ait kanıtların varlığı: Öğrenme Bellek / Dil - yürütücü işlevler / Algı-motor / Dikkat / Sosyal Kognisyon
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma
 • Depresyon ve deliryumun olmaması

2) Tedavi edilebilir demanslar nelerdir?

 • B12 eksikliği
 • Hipotiroidi - Hipertiroidi
 • Kronik subdural hematom
 • Normal basınçlı hidrosefali
 • İntrakraniyal kitleler
 • D vitamini eksikliği

3) Demansa eşlik eden bulgular ve demansın kardinal bulguları nelerdir?

 • Kognitif bozukluk: Bellek, dil, yürütücü işlevler, görsel uzaysal algı

 • Davranış Bozuklukları: Apati, depresyon, disinhibisyon, ajitasyon, hezeyan, delüzyon (Apati: donuk, tepkisiz. Disinhisyon: Toplum içinde soyunması gibi. Hezeyan: TV’ deki kişileri gerçek sanması gibi. İçine cihaz yerleştirildiğini düşünmesi gibi.)

 • Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma: Navigasyonel (evin yolunu bulamaz), Finansal (bütçe hesaplarını yapamaz), instrumental (telefonu kullanamaz), hijyen (haftalarca banyo yapmaz, evini temizlemez), domestik

 • Uyku bozukluğu: Rem uyku davranış bozukluğu

 • Motor bozukluk: Parkinsonizm, yürüyüş bozukluğu, bakış paralizisi

 • Otonomik: inkontinans, ortostatik hipotansiyon, impotans, konstipasyon

4) Derin tendon refleklerinin adları, kasları, segmentleri, sinirleri nelerdir?

Refleks Adı - Kas Adı - Segmentler - Sinir Adı

 1. Biceps Refleksi - Biceps Brachii - C5-C6 - Nervus musculocutaneus
 2. Stiloradyal Refleks - Brachioradiyal kas - C6-C7 - Nervus Radialis
 3. Triseps Refleksi - Triseps Brachii - C7 - Nervus Radialis
 4. Patella Refleksi - Quadriseps Femoris - L3-L4 - Nervus Femoralis
 5. Aşil Refleksi - Gastrocnemius - S1 - Nervus tibialis

5) DTR’ yi artıran ve azaltan durumlar nelerdir?

 • DTR’ yi artıran: Piramidal traktusun lezyonları
 • DTR’ yi azaltan: Kas hastalıkları, Periferik sinir hasarı, Arka ve ön kök lezyonları, Motor nöron hastalıkları

6) Pandüler Patella Refleksi nedir? Ne zaman görülür?

 • Pandüler patella ilk refleksten sonra bacağın atım göstermesidir.
 • Serebellar sistem lezyonlarında görülür. Dismetrinin bir göstergesidir.

7) Patolojik Reflekler nelerdir?

Babinski ve eş değerleri:

 • Gordon
 • Chaddock
 • Oppenheim
 • Schaeffer
 • Klonus : Hiperrefleks. 4+ reflekse eşlik eder.
 • Hoffman: Tek taraflı olması her zaman patolojiktir. Çift taraflı olarak genel populasyonda bazen normal olabilir.
 • Palmomental Refleks: Demanslı hastalarda görülür. Tek başına bulunması anlamlı değil.
 • Primitif refleksler: Emme, yakalama, snout (frontal lob hasarında görülür.)
 • Mayerson Refleksi: glabellar refleks. Glabellaya sürekli vurulunca normal bir insan gözünü kırpmaz, bir süre sonra alışır. Subkortikal/bazal ganglion hasarı olduğunda hasta sürekli gözünü kırpmaya devam eder. Parkinsonda, demansta +

8) Jandressek manevrası nedir?

 • Patella refleksini ortaya çıkarmak için kullanılır. Kişi iki elini birbirine kenetleyip eline yüklenir. Tam bu anda patellaya bakılır.

9) Yüzeyel refleksler nasıl oluşur? Adları nelerdir? Ne zaman azalır?

 • Bir dermatomun uyarılmasıyla aynı spinal segmentten innerve olan kasta kasılma sonucunda oluşurlar. Polisinaptik kaçınma refleksleridir.
  1. Ve 2. Motor nöron lezyonlarında azalırlar.
 • Karın cildi refleksi, Kremaster refleksi, Anal refleks, Taban derisi refleksi

10) Plantar refleksin alınmadığı durumlar nelerdir?

 • Normal (cilt kalındır vs.)
 • Üst motor nöron lezyonu
 • Stroke/nöropati
 • Gullain - Barre Sendromu
 • Diyabetik nöropati
 • Tibial sinir lezyonu
 • Alt motor nöron lezyonu

11) Kaç çeşit duyu vardır?

 • Somatik duyular: Yüzeyel (ağrı, ısı, dokunma, basınç) ve derin duyu (proprioseptif)
 • Kortikal duyular: Stereognizi (gözü kapalı eline veren cismi tanıma), grafestezi (gözü kapalı eline çizilen şekli tanıma), Taktil lokalizasyon (nereye dokunduğunu söyleme), 2 nokta ayrımı
 • Visseral Duyular

12) Serebellumda hasar yapan nedenler nelerdir?

 • Travma
 • Toksik: alkol
 • Tümör
 • Dejeneratif: Multisistem atrofi
 • Demiyelinizan: MS
 • Enfeksiyöz: Rubella
 • Enflamatuar: Sarkoidoz
 • Vasküler: infarkt
 • Vitamin: B12 Eksikliği
 • Konjenital: Arnold Chiari Malformasyonu
 • İdiyopatik
 • Yapısal: Agenezi
 • Metabolik: Wilson hastalığı, Hipotiroidi
 • Ailevi: Friedrich Ataksi

13) 20 Yaşında bir genç kız serebellar sisteminde sorun var ne düşünürsün?

Multiple Skleroz

14) 10 yaşında bir çocukta serebellar sorun var ne düşünürsün?

Medullablastom

15) 70 yaşında bir kadında serebellar sorun var ne düşünürsün?

Tümör, metastaz

16) Serebellumu en sık tutan tümör nedir?

Metastaz

17) C6 tam kesisi olursa refleksler nasıl etkilenir?

C5: Normal DTR, Biceps normal
C6: Refleks alınmaz (stiloradyal)
C7: DTR artar, 1. Motor nöron hasarı
Hasta sadece biceps ve deltoidi kullanır. Quadriplejik olur.

18) Serebellar sistem hasarında ortaya çıkan bulgular nelerdir?

 • Nistagmus/göz hareketlerinde kabalaşma
 • Titübasyon
 • Dizartri
 • Dismetri
 • Tremor
 • Koordinasyon/eş zamanlama bozukluğu
 • Ataksi
 • Hipotoni
 • Disdiadokinezi
 • Pandüler patella
 • Tandem yürüyüşte bozulma

19) Beyin ölümü kriterleri nelerdir?

 • Derin koma
 • Solunum yok ama kalp çalışıyor
 • Hiç motor yanıt yok.
 • Beyin sapı refleksleri yok.
 • Apne testi +

20) Baş ağrısında alarm semptomlar nelerdir?

 • Akut başlangıç
 • 10 yaş altı, 50 yaş üstü başlangıç
 • Kronik seyirli olup karakteri değişmiş
 • Kronik seyirli ama sıklığı artmış
 • Pozisyonla ortaya çıkan baş ağrısı
 • Eforla başlayan baş ağrısı
 • Travma sonrası ortaya çıkan baş ağrısı
 • Seyrek primer baş ağrısı sendromları
 • Atipik semptomlar
 • Malignite/immun yetmezlik
 • ‘Hayatımın en şiddetli baş ağrısı’

21) Migren baş ağrısının özellikleri nelerdir?

 • Kadınlarda daha sık
 • Unilateral başlayıp sonra tüm başa yayılır.
 • Zonklayıcı
 • Hareketle ve egzersizle artar
 • 4-72 saat sürer.
 • Beraberinde bulantı, kusma, iştahsızlık vardır.
 • Fotofobi, fonofobi, yüzde solukluk
 • Konsatrasyon güçlükleri
 • Kokuya intolerans

22) Gerilim tipi baş ağrısının özellikleri nelerdir?

 • Bulantı, kusma nadirdir.
 • En çok karşılaşılan baş ağrısı.
 • Ense, oksipital bölge ve şakaklarda lokalize
 • Bazen jeneralize sıkıştırıcı tarzdadır.

23) Küme tipi baş ağrısının özellikleri nelerdir?

 • Belli bir zamana kümelenmiş
 • Başta çok dakiktir sonra dakikliği azalır.
 • 15 – 180 dk
 • Oyucu, zonklayıcı
 • Hasta intiharı bile düşünebilir bu sırada.
 • Hastalar ajite, agresif, yatmak istemez.
 • Ağrının lokalizasyonu daima periorbitaldir.
 • Daima tek taraflıdır.
 • Ataklar hızlı başlar, hızlı biter. (migrende yavaş yavaş artar.)
 • Ağrının olduğu tarafta parasempatik hiperaktivasyon bulguları vardır. (Gözde kızarıklık, yaşarma, nazal sekresyon artışı)
 • Tedavide oksijen verilir.

24) Bilateral Fasiyal paralizi yapan nedenler nelerdir?

 • DM
 • Sarkoidoz
 • Kafa travması
 • KİBAS
 • Psödotümör serebri
 • Lyme hastalığı
 • HIV
 • Tbc menenjiti
 • Karsinomatöz menenjit
 • Sfiliz
 • Gullain - Barre sendromu
 • Milier Fisher Sendromu

25) Gullain Barre Sendromu nedir?

 • Akut jeneralize flask felç
 • Proksimal kaslarda kuvvetsizlik
 • DTR kaybı
 • Simetrik ve asendan: Bacak – kol – yüz – orofarengial – solunum kasları sırasıyla ilerler.
 • Ağrı, parestezi, derin duyu kaybı
 • Otonom sorunlar
 • Antiganglionik antikorlar+, Albuminositolojik disosiyasyon, Oligoklonal band
 • Tedavi: Destekleyici, plazmaferez, IVIG

26) MCA infarktı bulguları nelerdir?

Sadece kortikal dalı tutulursa:

 • Bacak hariç kol ve yüzde parezi, hipoestezi, hemipleji
 • Homonim hemianopsi
 • Dominant hemisferdeyse afazi
 • Non dominant hemisferdeyse ihmal, konstruksiyonel apraksi

Total MCA infarktı:

 • Yüz, kol ve bacağı eşit tutan hemipleji, hemiparezi, hemihipoestezi
 • Kortikal bulgular
 • Homonim hemianopsi
  Vulpian arazı (göz lezyonu olduğu tarafa bakar)

27) Status Epilepticusa yaklaşım nasıl olmalıdır?

 • Önce ABC yapılır.
 • Başı sola çevir
 • Hava yolunu aç
 • Oksijen ver
 • Ateşi varsa düşür.
 • IV antiepileptik başla
 • Normal salin solüsyon %0.9 NaCl
 • Damarlar geniş venden açılır.
 • Kan tetkikleri için kan alınır.
 • Hipoglisemi şüphesi varsa 25 – 50 gram IV glukoz
 • Tiamin 100 mg IV
 • Asidozu varsa bikarbonat ver.
 • Etiyolojik incelemeler için BT, LP
 • Hipotansiyon için dopamin
 • Nöbet halen devam ediyorsa yoğun bakım
 • İntraarteryel kan basıncı
 • Oksimetri, SVK
 • İdame antiepileptik ilaç

28) Status niye olur?

 • Hipoglisemi
 • Travma
 • Enfeksiyon
 • SSS enfeksiyonu
 • İntrakraniyal kitle
 • SVO
 • Akut metabolik bozukluk
 • Antiepileptik ilacın kesilmesi
 • Bazı ilaçlar: Kinolon, baklofen, flumazenil, sefalosporin

29) Vertebrobaziler Tia Bulguları nelerdir?

 • Diplopi
 • Bulanık görme
 • Tinnitus
 • Ataksi
 • Vertigo
 • Hemiquadriparezi

30) Karotid sistem Tia bulguları nelerdir?

 • Afazi
 • Hemiparezi
 • Hemihipoestezi
 • Amaurosis Fugax

31)Spinal kordda sorun yok ama hasta paraparezikse ne düşünürsün?

ACA infarktı vardır. Çoğunlukla neden aterosklerozdur.

32) Wallenberg sendromu hangi arter tıkanınca oluşur? Klinik nasıldır?

 • PICA tıkanıklığına bağlı oluşur.
 • İpsilateral ataksi, horner sendromu, disfaji, dizartri, Farinx refleks kaybı
 • Kontralateral vücutta hipoestezi, yüzde aynı tarafta hipoestezi

33) İnfarktlar için temel risk faktörleri nelerdir?

 • HT, DM
 • Kalp hastalıkları (atrial fibrillasyon, ASKH, kapak hst.)
 • Sigara
 • Yaş
 • Hiperkolesterolemi
 • Obezite
 • Ailede inme öyküsü

34) PCA tıkanırsa ne olur?

 • PCA oksipital lob ve talamusu besler
 • Maküler görmenin korunduğu hemianopsi Oksipital korteks tutulumuna bağlı:
 • Maküler görmeyi sağlayan oksipital polus hem PCA hem de MCA’dan beslenir. Bu yüzden makula korunur.
 • Maküler görmenin korunduğu hemianopsi
 • Bilateral infarktta kortikal körlük
 • Prosopagnozi
 • Vizüel agnozi
 • Talamus tutulumuna bağlı :
 • Hemihipoestezi

35) Intrakraniyel hemorajiler en çok nerede görülür?

En çok bazal ganglionlar putaminokapsüller bölge kanar. En sık nedeni HT.

36) İntraserebral Hemoraji için risk faktörleri nelerdir?

 • Hipertansiyon
 • En önemli risk faktörüdür
 • ICH’lerin büyük çoğunluğu HT’a sekonder gelişir
 • Anevrizmalar
 • Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM)
 • Tümörler
 • Antikoagülan ilaçlar
 • Kanama diatezleri
 • Vaskülitler
 • Alkol kullanımı
 • Kafa travması

37) İskemik inmelerde trombolitik tedavi ne zaman verilir?

 • İdeali 3 saatte vermektir, 4,5 saate kadar verilebilir
 • Süre kısaldıkça yarar artar
 • 6 saatin üzerinde işe yaramaz ve tehlikelidir

38) Trombolitik kullanamazsan ne verirsin?

ASA.

39) İskemik inmelerin tedavisi nelerdir?

Akut Dönem Tedavi

 • Trombolitik tedavi
 • Nöroprotektif tedavi

Koruyucu tedavi

 • Diğer önlemler

 • Risk faktörleri modifikasyonu

 • Antiagregan tedavi

 • Antikoagülan tedavi

 • Karotid endarterektomi/stentleme

 • Kan basıncı kontrollü olarak düşürülmelidir. %10 – 20 den fazla düşürülmez. İskemik ödem için %20 lik mannitol verilebilir. Steroid verilmez.

 • Kan şekeri 100-150 mg/dl arasında tutulmalıdır.

 • Sıvı elektrolit dengesi sağlanmalıdır. İzotonik sıvılar verilmelidir.

40) Beyin sapı refleksleri nelerdir?

 • Işık Refleksi
 • Okulosefalik, okulovestibuler refleksler
 • Kornea refleksi
 • Öğürme refleksi

41) Vulpian Arazı nedir?

 • Frontal lob lezyonlarında hasta karşıya bakamaz. Göz küreleri sağlam hemisferin etkisiyle
  sapar ve hasta lezyonuna bakar.
 • DİKKAT! MCA infarktında baş ve gözler lezyona bakar. Plejik tarafa bakamaz.
 • PPRF lezyonunda vulpian arazının tam tersi olur. Çünkü bu bölgenin frontal lob ile bağlantısı çaprazdır. (Ponsun sağ yarısında lezyon var. Gözler sola deviye olur. Solda da hemipleji var. Hasta hemiplejisine bakıyor.)

42) FOUR koma skalasının GKS’a avantajları nelerdir?

 • FOUR, entübe hastalarda kullanılabilir.
 • Beyin sapı reflekleri değerlendirilebilir.
 • Herniasyonun evrelerini belirleyebilir.
 • Kullanıcı uyumu daha iyidir.
 • Hastane içi mortaliteyi daha iyi öngörür.
 • Locked in ve muhtemel vejetatif durumu ayırabilir.

43) Myastania Graves hastalığı klinik bulguları nelerdir?

 • Postsinaptik Nöromuskuler kavşak hastalığıdır.
 • Otoimmun.
 • Okulobulber kasları tutar.
 • Hareketle artan kas güçsüzlüğü ile karakterizedir.
 • Duyu muayenesi ve DTR normaldir.
 • Ach Reseptör antikorları mevcuttur. T hücre aracılı humoral immun yanıt vardır.
 • MG’ li hastaların %10 – 15’ inde timoma, %70 kadarında timus hiperplazisi olduğu için timus aracılı olduğu düşünülmektedir
 • Yorulmakla artan, dinlenmekle kısmen düzelen kas güçsüzlüğü
 • En sık ekstraokuler ve/veya levator palpebra kasından başlar (%60). Diplopi, pitozis. (med rektus en çok etkilenir)
 • Triseps, deltoid, hamstring kasları
 • Bulber belirtiler, nazal konuşma, yutma güçlüğü
 • Yüzde myopatik görünüm
 • İnterkostal, diafram, abdominal, sfinkter kasları tutulabilir
 • Bulber kasların ve solunum kaslarının kombine güçsüzlüğü hayatı tehdit edebilir.
 • Üriner ve gastrointestinal sistem fonksiyonları normaldir.
 • Monoküler görme normaldir.

44) Lambert Eaton Myastenik Sendrom nedir?

 • Nöromuskuler bileşkede Ach salınımında bozukluk vardır.
 • %50’ den fazlası Akciğer malignitesi ile birliktedir. (Küçük hücreli AC Ca)
 • Ayrıca, romatoid artrit, astım, ülseratif kolit vs. gibi otoimmün bozukluklarla olabilir.
 • Proksimal kas güçsüzlüğü
 • Hiporefleksi
 • Otonomik disfonksiyon
 • Okuler ve yüz kasları daha az etkilenir

45) Kore nedenleri nelerdir?

 • Huntington
 • İlaçlar: Levadopa, dopamin, amfetamin, antikolinerjik, OKS, TCA
 • Multiple Skleroz
 • SLE
 • Sydenham koresi
 • Wilson hastalığı
 • Kore gravidarum
 • İdiyopatik
 • Yapısal hasar (stroke, kitle)

46) Kore, atetoz, ballismus tanımları nelerdir?

 • Kore: Distalde belirgin. Ani, ritmik olmayan, düzensiz amaçsız hareketlerdir. ‘Piyano çalan parmaklar’
 • Atetoz: Koreden daha yavaş, kıvrılma bükülme tarzında, distalde belirgin
 • Ballismus: Daha yüksek amplitüdlü, genelde proksimalde. Fırlatma, savurma şeklinde hareketlerdir.

47) Kaç çeşit tremor vardır?

 • İstirahat tremoru
 • Aksiyon tremoru
 • Postural tremor
 • Kinetik tremor
 • İntensiyonel tremor
 • Göreve özgü tremor

48) Multiple Skleroz hastalığı kliniği nasıldır?

 • MS relaps ve remisyonlarla seyreder
 • Relapslar ATAK olarak adlandırılır
 • Atak diyebilmek için en az 24 saat sürmeli
 • İki farklı atak olarak adlandırmak için arada en az 1 ay olmalı
 • Kısa süreli ve sık (sn lerden 2 dk ya kadar)
 • Tonik spazmlar
 • Trigeminal nevralji
 • Lhermitte bulgusu
 • 15 - 50 y arası başlama
 • MSS’ de çok sayıda odağın etkilenme bulguları
 • Optik nörit
 • İnternükleer oftalmopleji
 • Yorgunluk
 • Vücut ısısının artmasıyla kötüleşme
 • Duyusal belirtiler: uyuşukluk, karıncalanma, yanma. Alt ekstremite distalinde vibrasyon,
  pozisyon kaybı. Lhermitte bulgusu (başı öne eğince vücuda yayılan elektriklenme)
 • Motor belirtiler: Hemiparezi, monoparezi, paraparezi, egzersizle ve ısıyla bulgularda artış. Bacaklarda sertlik, spastisite, kullanmamaya bağlı atrofi.
 • Serebellar belirtiler: dismetri, disdiadokinezi, serebellar dizartri, ataksi, aksiyon tremoru
 • Optik nörit: Bir gözde görme kaybı, göz hareketleriyle göz çevresinde ağrı olması. MS’ de genellkle unilateraldir.
 • Mesane: sık idrara gitme, yetişememe, idrar retansiyonu
 • İnternükleeer oftalmopleji: MLF lezyonu. Aynı taraf göz mediale bakamaz. Karşı tarafta göz laterale bakışta nistagmus. Bilateral İNO MS lehine bir bulgudur.
 • Kognitif bozukluklar: Bellek bozulması, dikkatsizlik vs.

49) Psödobulber paralizi nedir?

Kortikobulbar liflerin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Spastik gülmeler ve ağlamalarla karakterizedir. Yutma güçlüğü, tonus kaybı, kognisyon bozuklukları eşlik eder.

50) Yüksek kortikal fonksiyonlar nelerdir?

 • Lisan

 • Bellek

 • Hesap yapma

 • Praksis

 • Gnozis

 • İhmal

51) BOS fizyolojisini anlatınız.

 • BOS’ un yapım yeri lateral ventrikül, koroid plexus ve ependim hücreleridir. 500 ml kadar
  üretilir. 6 - 8 saatte bir tümüyle yenilenir. Araknoid vililerden emilir.
 • Ortalama BOS basıncı 150mmHg
 • Lateral ventrikülden monro ile 3. Ventriküle, 3. Ventrikülden aquaduktus cerebri ile 4. Ventriküle gelir. Luscha ve Magendi ile kranyum ve medulla spinalise ulaşır.

52) KİBAS kliniği nasıldır?

 • Bulantı kusma
 • Bilinç değişikliği
 • KİBAS uzun süre devam ederse papil ödem oluşur.
 • Beyin sapı tutulumu: Mental, endokrin sorunlar, 6. Sinir paralizisi
 • Cushing triadı: HT + Bradikardi + Solunum düzensiz
 • Herniasyon riski! LP yapmadan önce mutlaka BT çekilmelidir.

53) Normal basınçlı hidrosefali nedir?

 • Basınç normal ama hastada klinik bulgular vardır. Yürüme bozukluğu, demans, idrar inkontinansıyla karakterizedir.
 • BOS emilimine bir direnç var.
 • Temel sorun ventrikülomegali olmasıdır.
 • Alt ekstremitede spastisite vardır ama kas güçsüzlüğü yoktur.
 • Dikkatsizlik, apati
 • Tedavisi ventriküloperitoneal şanttır.

54) Psödotümör serebri nedir?

 • Tümör olmaksızın kafa içi basıncının artmış olmasıdır.
 • Obezite, hiperventilasyon, OKS kullanımı bu duruma sebep olabilir.
 • İntrakraniyal basınç çok yüksektir ama ventriküller küçüktür/genişleme yoktur.

55) Kafa travması geçiren bir hastayı hangi durumlarda hastanede tutalım?

 • Belirsiz/şüpheli kaza

 • Devam eden posttravmatik amnezi

 • 30 dk’ dan uzun süren retrograde amnezi

 • Kafa tabanı/çökme kırıkları

 • Şiddetli baş ağrısı

56) Kafa travması geçirmiş bir hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?

 • ABC yapılır.
 • Pupil muayenesi çok önemli!
 • İdrar sondası takılır.
 • Primer vital stabilizasyon sağlanır.
 • Ardından BBT, AC grafisi, servikal grafi istenir. Bu üçü mutlaka istenmelidir.
 • Ardından gidişata göre; lumbosakral, vertebral grafi istenir.
 • USG istenir.

57) Ağır kafa travması 2.basamak tedavisi nasıl olmalıdır?

 • Kontrollü solunum: Normotermi, Normotansiyon, Normoglisemi
 • 30 derece baş elevasyonu
 • Mannitol ve BOS drenajı
 • Dekompresif cerrahi

58) Hangi tip çizgi kırıkları klinik olarak önem taşır?

 • Frontal hava sinüslerini çaprazlayan
 • Meningea mediayı çaprazlayan
 • Venöz sinüsleri çaprazlayan çizgi kırıkları

59) Kaide kırıklarında FM bulguları nelerdir?

 • Rinore
 • Otore
 • Battle sign (kulak arkasındaki morluk)
 • Kraniyal sinir paralizisi
 • Periorbital ekimoz
 • Preiorbital hematom

60) Posttravmatik rinore nedir, nasıl oluşur?

 • Travmanın ardından burundan BOS gelmesidir.
 • Gelen sıvının BOS olduğunu anlamak için;
 • Protein/ şeker bakılır.
 • Çarşafa dökünce hale şeklini alır.
 • Beta 2 transferin düzeyi bakılır.
 • Hasta immobilize edilir.
 • Profilaktik antibiyotik verilir.
 • BOS drenajı
 • 2 haftanın üstünde cerrahi

61) Epidural Hematom nedenleri nelerdir?

 • Kafatası ile dura mater arasında kanama olmasıdır.
 • A.meningea mediayı çaprazlayan kırıklar
 • Venöz sinüsleri çaprazlayan kırıklar
 • Diploik kanamalarla olur.

62) Kronik subdural hematom niye olur?

 • Yaşlı, aterosklerotik hasta. DM, alkoliklerde de olabilir.
 • Beyin atrofiktir. En küçük bir travmada bile venleri zedelenip subdural aralığa sızar. Buna bağlı oluşur.

63) Primer beyin hasarı nedir?

Çarpma anında oluşan hasardır. Genelde irreversibledır.

64) Sekonder beyin hasarı nedir?

 • Çarpmayı izleyen aylar, günler sonra olabilir.
 • Beyin ödemi
 • Hiperemi
 • Geç hematomlar
 • Şift
 • Enfeksiyon
 • Hidrosefali
 • İskemi
 • Hipoksi

65) Foster Kennedy sendromu nedir?

 • Frontal kaideye ait tümörlerde olur.
 • Aynı tarafta optik atrofi
 • Aynı tarafta anozmi
 • Karşı tarafta papil ödem

66) Serebellopontin köşe neresidir?

 • Lateralde petroz kemik
 • Medialde pons
 • Arkada serebellumla kapatılan alandır.

67) Akustik nörinom nedir?

 • Akustik nörinom serebellopontin köşe tümörüdür. 5, 7 ve 8. Kraniyal sinirlerin tutulumuna ait bulgular görülür.

68) Subaraknoid kanama nedenleri nelerdir?

 • İntrakranial anevrizmalar (%60-80)
 • AVM,
 • Hipertansiyon, ateroskleroz,
 • Nedeni saptanamayan (%10 - 20)

69) Subaraknoid kanama kliniği nasıldır?

 • Meninx irritasyon bulguları:
 • Başağrısı(hayatımın en şiddetli baş ağrısı)
 • Ense sertliği
 • Kanama sonrası gelişen olaylara bağlı bulgular
 • Ödem
 • Vazospazm
 • Hidrosefali
 • Anevrizmaya ait lokal bulgular
 • 3.Sinir paralizisi

70) Subaraknoid kanama tanısı nasıl konulur?

 • Tanısı CT ile konur. CT (-) ise LP yapılır. (+) İSE DSA yapılır. Anevrizmatik damar görüntülenir.

71) Subaraknoid kanama tedavisi nasıldır?

 • Hasta immobilize edilir.
 • Analjezik verilir.
 • Sedasyon: Diazepam verilir.
 • Tansiyon kontrol altına alınır. Çok düşürülmemelidir.
 • Anevrizma için: mikrocerrahi, klipleme , endovasküler embolizasyon

72) Spinal stenoz en sık hangi segmentlerde görülür?

L4-L5 VE L3-L4 sık

73) Spinal stenozda cerrahi girişimin komplikasyonları nelerdir?

 • Duratomi
 • Enfeksiyon
 • DVT
 • Körlük
 • BOS fistül
 • İliak arter yaralanması
 • Yanlış mesafe açılması

74) Nörolojik ve vasküler kladikasyo arasındaki farklar nelerdir?

Nörolojik kladikasyo

 • Dermatomal duyu kaybı vardır.
 • 30dk dinlenmekle geçer. (fleksiyonda)
 • Ağrının tipi gerginlik tarzında, kramp
 • Bel ağrısı sık
 • Omurga hareketlerinde kısıtlanma
 • Kladikasyo mesafesi değişkendir.
 • Antropoid postür
 • Periferik nabızlar normaldir.
 • Eldiven çorap tarzı hipoestezi
 • Durunca geçer.
 • Ağrı tipi hissizlik, acı
 • Bel ağrısı pek olmaz.
 • Omurga hareketlerinde kısıtlanma yok.
 • Kladikasyo mesafesi sabittir.
 • Periferik nabızlar azalmıştır.

75) Tethered Kord sendromu nedenleri, kliniği nasıldır?

 • Gergin omurilik sendromu
 • Çeşitli spinal anomaliler nedeniyle omuriliğin sonlanma noktası konusun L2de kalması, alt ekstremitede motor duyusal kayıplar, sfinkter sorunlarıyla karakterize bir tablo
 • Gergin omurilikte çocuklar normal doğsa bile büyüme sürecinde çeşitli nörolojik bulgular ortaya çıkar. Bu nedenle profilaktik cerrahi yapılmalıdır. Ani fleksiyonu takiben parapeji görülebilir. Spinal kord tam kesi olursa geriye dönüşü olmaz.
 • Yakınmalar yaşa göre değişir. Ydda cilt bulguları, bebek büyümeye başladıkça ortopedik* sorunlar ortaya çıkar. Okul çağında ise sfinkter sorunları, büyüklerde bel ve bacak ağrısı
 • Kısa kalın filum
 • Lipomatöz filum
 • Lipomeningomyelosel
 • Dermal sinüs traktı
 • Diastometamiyeli
 • Dermoid/ epidermoid tümör
 • Opere myelomeningosel
 • Anterior sakral meningosel

76) Tethered Kord sendromu kliniğini anlatınız.

 • Nörokutanöz bulgular:
 • Gamze çukur
 • Hipertrikoz
 • Hipertrofik kemik
 • Şarap tarzı lekeler
 • Ortopedik bulgular:
 • Skolyoz
 • Pes varus
 • Ayak bacak boyut farkı
 • Nöroürolojik bulgular
 • Motor ve duyusal kayıplar

77) Dermal sinüs traktı nedir?

 • Nöroektodermin kendi üzerinde uzanan epitelyal ektodermden hatalı bir şekilde ayrılması
  sonucu meydana gelen anomalidir.

78) Meningosel, meningomyelosel klinikleri, diastometamyeli nedir?

 • Meningosel, içinde nöral yapı olmayan vertebral bir defekten cilt altına kese şeklinde dura materin fıtıklaşmasıdır. Meningoselde nörolojik muayene normaldir. Kaudaya ait lifler kese duvarına yapışıksa ayak ve bacak deformiteleri olabilir.
 • Myelomeningoselde nörolojik sorunlar var. Bu çocuklarda ömür boyu sfinkter sorunları vardır. Chiari malformasyonu ile birliktelik. Parapejiktirler. Nöral plağın üstü SF, Ringer laktatlı bezle kapatılmalıdır.
 • Erken tanı: anne kanı, amniyon sıvısında AFP, Ach esteraz ölçümü ile konabilir.
 • Kese varsa myelomeningosel
 • Kese yoksa myeloşizis
 • Diastometamyeli: 2 spina bifida arası hipertrofik bir prosesus spinosus olmasıdır.

79) Beyin apselerinin oluşum mekanizması?

 • Komşuluk (en çok frontal)
 • Hematojen
 • Kriptojenik

80) Beyin abselerinde ne zaman cerrahi yapılır?

 • 3 cm’ den büyük apseler
 • 3 cm altında olup da ventriküllerin silinmesine neden olan apseler
 • Nörolojik defisitlere yol açmışsa (derin lezyonlarda, nörolojik defisit yoksa, 3cm altı, beyin sapı yerleşimli apselere medikal tedavi)

81) Beyin apselerinin evreleri nelerdir?

 • Erken serebrit
 • Geç serebrit(ödem çok yoğun)
 • Erken kapsül
 • Geç kapsül

82) Spinal tümörleri anlatınız.

 • İntradural ve ekstradural olarak ikiye ayrılır.
 • İntradural: 3e ayrılır. İntrameduller, ekstrameduller, konus kauda
 • Ekstraduralde metastaz düşünülür. AC, meme, prostat ca metastazları. Hemanjioma, kondrosarkom, Ewing…
 • İntrameduller: Medulla spinalisin kendisinden kaynaklanır. Ependimoma (en sık),
 • astrositoma, hemanjioblastoma
 • Konus, kauda: Dermoid, epidermoid tümörler
 • Gece ağrısı, yatınca geçmeyen ağrılarda malignite düşünülmelidir.,

83) Spinal tümörlerin semptomlarını ifade ediniz.

 • Ağrı
 • Parestezi
 • Hipoestezi
 • Motor bozukluklar
 • DTR kaybı
 • Mesane kontrol bozuklukları
 • Seksüel disfonksiyon
 • Spinal deformiteler

84) Omurilik yaralanması olan hastada tam kesi var. Kliniği nasıl olur?

 • Yaralandığı kesinin altında
 • Anestezi
 • Pleji
 • Önce flask sonra spastik felç
 • Yüzeyel refleksler yok.
 • Ateş olur, taşikardi olmaz.
 • Ağrılı uyaran mutlaka supraorbital çentiğe verilmelidir. Meme ucundan verilirse spinal refleksler uyarılır.

85) C1-C2 kırıklarını anlatınız.

 • Jefferson: C1 in kırığı
 • Hangman: C2 nin bilateral pedinkül kırığı
 • Odontoid: 3 tipi var.
 • Odontoid tepesinden kopma: Tip 1
 • Odontoid tabanından transvers kırık: Tip 2
 • Odontoid tabanından C2nin korpusuna uzanan kırık: Tip 3

Bunlar direkt grafiyle gözden kaçabilir. Bu yüzden ağzı açık odontoid grafisi çekilmelidir.

86) Orta alt servikal kırıkları anlatınız.

 • Dislokasyon: bir omurga diğerinin üstünden kayıyor. İntervertebral disk mesafesinde yer değiştiriyor.
 • Kama kırığı: Omurganın ½ ön kısmında olur. Çoğunlukla stabildir. Nörolojik defisit yok. Hiperfleksiyon sonucu oluşur. Eğer yükseklik %50 den çok azalmışsa bu kama kırığıdır.
 • Burst: Aksiyel yüklenmelerde olur. Öne, arkaya ve yanlara yer değiştirir. Korpus tamamen kırılmıştır. En sık görülen budur.

87) Lomber disk hernilerinin kliniği nasıldır?

 • Bel ya da back ağrısı şeklinde kliniğe yansır.
 • Sinuvertebral sinirin uyarılmasıyla bel ağrısı
 • Radix basısına bağlı bacak ağrısı
 • Konus, kauda tutulumuna bağlı bulgular
 • Kuvvetsizlik
 • Uyuşukluk
 • İdrar inkontinansı

88) L3-L4 ve L2-L3 arası hernilerin kliniği nasıldır?

 • Patella refleksi azalır.
 • Ters bacak kaldırma testi +
 • Kuadriseps tutulur.
 • Çömelip kalkamaz

89) L4-L5 ve L5-S1 arası hernileri anlatınız.

 • Düz bacak kaldırma +
 • L5 - S1de aşil kaybolur. Parmak ucunda yürüyemez.
 • L4 - L5 arası hernilerde topuğunun üstünde yürüyemez.

90) Konus, kauda lezyonları klinik bulguları nasıldır?

Konus-Kauda:

 • Motor nöron bulguları
 • Anal tonus yok.
 • Anal refleks hiç alınmaz.
 • Duyusal bulgular simetrik
 • Ağrı geri planda
 • Tethered kord  2. Motor nöron bulgusu
 • Anal tonus azalmış olabilir ama
 • konus kadar değildir.
 • Duyusal bulgular asimetrik
 • Ağrı ön planda
1 Beğeni