Doğrudan Yabancı Yatırım İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü 10.12.2020

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından TOBB’a iletilen resmi yazı federasyonumuz ile Email yolu ile paylaşılmıştır. Yazıda ;

AB Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) İzlenmesine İlişkin 2019/452/EU sayılı AB Tüzüğü’nün 10 Nisan 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olduğu ifade edilmektedir.

Daimi Temsilciliğimizin yazısında;

• 2019/452/EU sayılı Tüzük ile AB’nin güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden stratejik varlıkların satın alınması veya kontrolüne ilişkin risklerin bertaraf edilmesinin amaçlandığı, üye ülkeler ve Avrupa Komisyonu arasında bir işbirliği mekanizması oluşturularak en az iki üye devleti veya bir bütün olarak Avrupa Birliği’ni etkileyen güvenlik risklerinin belirlenmesinin hedeflendiği, AB üyesi ülkeler arasındaki yüksek dereceli entegrasyon da dikkate alınarak, yabancı yatırımın ilgili ülkenin sınırları dışında da risk faktörü olabileceğinden hareketle oluşturulan ve Komisyonun genel bir koordinasyon/gözetim görevi üstlendiği üye ülkeler arasındaki işbirliği mekanizmasının da 11 Ekim 2020 tarihi itibariyle resmi olarak uygulamaya konulduğu,

• DYY izleme mekanizması kapsamında, bir yabancı yatırıma izin verilip verilmeyeceğine ilişkin nihai kararın yatırımın gerçekleştiği Üye Ülkeye ait olmakla birlikte, diğer üye ülkelerin ve Komisyonun da söz konusu yatırıma ilişkin endişelerini

dile getirebileceği, Komisyonun AB tarafından finanse edilen bir AB projesi ya da programı bakımından risk oluşturduğu düşünülen DDY’ler için görüş verebileceği, bu kapsamdaki AB proje ve programlarının ilk olarak 2019/452/EU sayılı ABTüzüğü’nün ekinde listelendiği, bilahare anılan listenin 2020/1298/EU sayılı Komisyon Yönetmeliği ile güncellendiği,

• Sektör ayrımına gitmeksizin her türlü DYY’yi kapsama alan söz konusu Tüzük doğrultusunda, üye ülkeler tarafından oluşturulan izleme mekanizmalarının Avrupa Komisyonuna bildirilmesi ve bu mekanizmaların uygulanmasına ilişkin olarak yıllık raporlar sunulması, üye ülkelerin yeni kabul edilen herhangi bir ulusal izleme mekanizmasını ve mevcut bir izleme mekanizmasında yapılan herhangi bir değişikliği yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Komisyona bildirmesi, Komisyonun ise bildirilen mekanizmaların listesini yayınlaması gerektiği, 4 Kasım 2020 tarihi itibariyle güncellenerek yayınlanan söz konusu listeye, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157946.pdf linkinden ulaşılabildiği,

• Komisyonun, DYY’nin izlenmesine ilişkin mevzuatın pandemi sürecinin yönetilmesi bakımından da önem taşıdığı görüşünde olduğu, mevzuatın uygulanmasına ilişkin https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf linkinden ulaşılabilen rehber dokümanda AB’nin yabancı yatırımlara açıklığının doğru izleme enstrümanlarıyla dengelenmesinin önem taşıdığının, Covid-19 krizinde AB’nin ilaç, tıbbi cihaz ve koruyucu ekipman gibi sağlıkla ilgili alanlardaki üretim kapasitesinin ve aşı geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren AR-GE kuruluşlarının, DYY yoluyla el değiştirme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinin, dolayısıyla DYY’nin AB’nin kendi vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti bakımından risk yaratmamasını sağlayacak bir hassasiyetin gözetilmesi gerektiğinin belirtildiği,

• Komisyonun pandemi sürecinde, eczacılık ürünleri ve sağlık alanındaki yatırım gelişmelerinin yanı sıra Tek Pazarı etkileme olasılığı bulunan yatırımlarla ilgili bilginin anlık olarak paylaşılması için üye ülkeleri özellikle teşvik ettiği, hususlarına yer verilmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü_849332.pdf (359 KB)