Ekonomi Reformları Eylem Planı Hazine Maliye Bakanlığı Açıklaması Hakkında

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformları eylem planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık” ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştır.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan eylem planı; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu. Söz konusu takvime göre, tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

Ekonomik reformlar ve eylemlerin bitiş tarihi:

KAMU MALİYESİ

 • Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek (31 Haziran 2021)

 • Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak (31 Mayıs 2021)

 • Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek (31 Aralık 2021)

 • Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. (31 Aralık 2022)

 • Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecek. (31 Aralık 2022)

 • Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek. (30 Haziran 2022)

 • Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek (30 Haziran 2021)

 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek (31 Aralık 2021)

 • Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak. (30 Haziran 2021)

 • Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek. (31 Aralık 2021)

KAMU BORÇ YÖNETİMİ

 • Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. (30 Haziran 2021)

 • Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak (Sürekli)

 • Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek (Sürekli)

 • İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak

VERGİSEL DÜZENLEMELER

 • Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. (31 Aralık 2021)

 • Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulaması hayata geçirilecek (31 Aralık 2021)

 • Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacak. (31 Ağustos 2022)

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. (31 Aralık 2022)

 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği arttıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi

sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Dijital Vergi Denetimi sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. ( 31 Aralık 2021)

 • Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modellerinin daha da geliştirilmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar da düzenli olarak izlenecek ve denetlenecek. (31 Aralık 2021)

 • Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. (31 Aralık 2021)

 • Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak, kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak. (30 Mart 2022)

 • Kamuoyu ile paylaşılan şartları taşıyan tüm firmalara sertifikasyon sistemi açık olacak. Kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rekabet şartları içinde şeffaf bir şekilde yapılacak. (30 Haziran 2022)

 • Kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. (Sürekli)

 • Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek. (31 Aralık 2021)

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

 • Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmaları tamamlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Kamu İktisadi Teşebbüslerinde reform yapılacak. (30 Haziran 2022)

FİYAT İSTİKRARI

 • Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. (30 Haziran 2021)

 • Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan müteşekkil olacak. 30 Haziran 2021)

 • İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkilemekte ve dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak. (30 Eylül 2021)

GIDA İSRAFI

 • Tarlada ve hallerde kalan ürünler Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)'ına açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. (30 Eylül 2021)

 • Üretim, lojistik ve perakende sektörüne yönelik rehber dokümanlarla yönlendirmeler yapılacak. (30 Haziran 2021)

 • Sebze ve meyve zaiyatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecek. (30 Haziran 2021)

 • Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. (30 Eylül 2021)

 • İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası

Teklifi TBMM’ye sunulacak. (31 Aralık 2021)

ENFLASYON

 • Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak. (31 Aralık 2021)

 • Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. (30 Eylül 2021)

 • Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. (30 Eylül 2021)

 • Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların Varlık Yönetim Şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacak. (31 Aralık 2021)

 • Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak. (31 Aralık 2021)

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ

 • VYŞ’lerin daha güçlü bir yapı içerisinde faaliyet gösterebilmeleri için yasal altyapı oluşturulacak. (31 Aralık 2021)

 • Sektörde rekabetçi ve kurumsal yapının oluşturulması için VYŞ’lere beş yıl süreyle tanınan damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi istisnası süresiz hale getirilecek. (31 Aralık 2021)

 • VYŞ’lerin Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olabilmesi sağlanacak. (Tamamlandı)

FİNANSAL SEKTÖR

 • Türkiye’nin tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, TCMB kontrolünde yeniden organize edilecek. (31 Haziran 2021)

 • Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan “TROY” ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. (31 Haziran 2021)

 • Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamalarına (uygulamalarına) imkan sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturucak. (31 Aralık 2021)

 • Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak. (31 Haziran 2021)

 • Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Proje finansmanı fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Kamu hizmeti niteliği taşıyan, altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme, sağlık vb. alanlardaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla finanse edilmesi ve bu yatırımlara vatandaşlarımızın iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek. (30 Haziran 2021)

 • Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamaları hızla hayata geçirilecek. (30 Eylül 2021)

 • Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. (31 Aralık 2021)

 • Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek (30 Eylül 2021)

 • Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır (terör, uyuşturucu, kara paranın aklanması suçları hariç) (31 Aralık 2021)

 • Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak. (31 Aralık 2021)

 • 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. (30 Haziran 2021)

 • Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. (30 Eylül 2021)

 • BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak. (30 Haziran 2021)

FİNANSAL KAPSAYICILIK

 • Finansal teknoloji alanının geliştirilmesine öncülük edecek gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak yetkili bir yapı tesis edilerek, sektörün gelişimini destekleyecek düzenlemelerin yapılmasına ilişkin yol haritasının belirleneceği bir Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Ödemeler alanında faaliyet gösteren Fintek kuruluşlarının Merkez Bankası’nca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veritabanlarına erişimi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezinde temsili sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • İstanbul Finans Merkezi’nin fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında “regülasyon deney alanı” (sandbox) kurulacak. (31 Mart 2022)

 • Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak. (30 Haziran 2022)

CARİ AÇIK

 • Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak. (30 Haziran 2021)

 • İmalat sanayimizin küresel değer zincirlerine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenecek ve bu ürünlere yönelik destek programları uygulamaya konulacak. (31 Aralık 2021)

 • Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayiinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.(31 Aralık 2021)

 • Yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyetleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Cumhurbaşkanlığına bağlı Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. (31 Aralık 2021)

 • Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecek. (31 Aralık 2021)

 • Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanacak.(31 Aralık 2021)

 • Doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest bir piyasa geliştirilecek. (31 Haziran 2021)

 • Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulacak. (31 Aralık 2021)

 • Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek. (31 Aralık 2021)

 • Fintek, biyoteknoloji ve mobilite alanlarındaki regülasyonlar inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilecek. (31 Aralık 2021)

İHRACAT

 • İhracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları daha ileri seviyede teşvik edilecek. (İlk uygulama 30 Haziran 2021)

 • Yurt Dışı Lojistik Merkezleri (YDLM) açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimine yönelik Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri faaliyete geçirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Katma değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak. (31 Aralık 2021)

 • İhracatçıların Eximbank destekleriyle ilgili işlemlerinin şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılmasını sağlayacak altyapı dönüşümü gerçekleştirilecek. (30 Haziran 2022)

*Eximbank, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak. (31 Aralık 2021)

 • Kredi Garanti Fonu, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak. (31 Aralık 2021)

KIYMETLİ MADEN VE TAŞLAR

 • Kıymetli madenler ve taşlar piyasası; kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler, kuyumcular ve ayar evlerini kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. (31 Aralık 2021)

 • Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecektir Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için ilave tedbirler alınacak. (31 Aralık 2021)

 • Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek. (31 Aralık 2022)

Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ar- Ge çalışmaları desteklenecek. (31 Aralık 2021)

 • Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan ülkemizin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek. (31 Aralık 2021)

Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilecek. Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek. (31 Aralık 2021)

İSTİHDAM

 • “İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. (31 Aralık 2021)

 • Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacaktır. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. (30 Haziran 2021)

 • Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edilecekler. (30 Haziran 2021)

 • Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecek. (30 Eylül 2021)

 • Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. (30 Eylül 2021)

 • Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. (30 Eylül 2021)

 • Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. (Tamamlandı)

 • Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak (30 Haziran 2022)

 • Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak. (31 Aralık 2021)

 • Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek. (31 Aralık 2021)

KURUMSAL İLETİŞİM

 • Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip; Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. (30 Haziran 2021)

 • FİK Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; TCMB, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

 • FİK finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak; sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek. (30 Haziran 2021)

 • Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. (30 Haziran 2021)

 • Finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek. (30 Haziran 2021)

 • Komite her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecektir. Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak. (30 Haziran 2021)

 • Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programda yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak. (30 Haziran 2021)

 • Üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/ denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek. (30 Haziran 2021)

 • Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. (30 Haziran 2021)

TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek. (30 Haziran 2021)

YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ

Yatırımlarda öngörülebilirliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak ve yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek. (31 Aralık 2021)

Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulacak. Bakanlıklar bünyesinde yatırım koordinasyon birimleri kurulacak ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendirilecek. (31 Aralık 2021)

 • Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak. (30 Eylül 2021)

 • Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak. (31 Aralık 2021)

 • Yeni teşvik sisteminde; yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına proje bazlı teşvik sistemi ile başlanılacak. (31 Aralık 2021)

 • Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getirilecek.(31 Aralık 2021)

 • Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak. (31 Aralık 2021)

 • Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği süreleri, kadınların ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak. (30 Haziran 2021)

 • AB Genel Veri Koruması Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak. (31 Mart 2022)

İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

 • Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticari uygulamaların ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak. (31 Aralık 2021)

 • Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak. (30 Nisan 2023)

 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak ülkemiz elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak. (30 Haziran 2022)

 • Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanununda düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

REKABET

 • Dijital piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek. (30 Mart 2022)

 • Platformlarda tutulan verilerin amacı dışında ya da rekabeti kısıtlayacak şekilde kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

 • Pazar yeri platformlarında yer alıp, ürünlerini satışa sunan üye firmaların haklarını koruyacak düzenlemeler yapılacak. (30 Mart 2022)

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

 • Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili adil ve rekabetçi bir ortam oluşturulmasını teminen bağımsız bir düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip olacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak. (30 Mart 2022)

 • Kurum çatısı altında özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek. (30 Mart 2022)

Sayı 2021-123 EK 1 word hali ile Ekonomi Reformları Eylem Planı Sn lütfi Elvan Hazine Maliye bakanlığı açıklaması hk.23.03.2021.docx (24.5 KB)