Ekpss-2017 Sonuçlarına Göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler 08.09.2017

ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS-2017 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu teşkilatına yerleştirmesi yapılanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 1. İnternet adresimizde yayınlanan EKPSS-2017 Açıktan Atama Başvuru Formu’nun (Ek-1) tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş aslı (tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmadan elde veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir),

 2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı

 3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı
  b) Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı
  c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesinin aslı
  d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı
  e) Ayrıca yukarıda belirtilen öğrenim belgesine ilave olarak önlisans ve lisans düzeyinde yerleşen adayların https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alabileceği “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ekranından alınan “mezuniyet bilgilerini” gösterir belge çıktısı

Hatırlatma: Aday isterse diplomasının, geçici mezuniyet belgesinin, zayi belgesinin veya denklik belgesinin noter onaylı suretini ya da mezun olduğu okuldan onaylı suretini (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) belge olarak verebilir.

(Tastikname kabul edilmeyecek olup, adayın en son bitirdiği okuldan diploma bilgilerini içeren resmi tarih ve sayılı okul müdürü tarafından imzalı yazı teslim etmeleri gerekmektedir.)

Önemli Not: EKPSS-2017 tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet üzerinden gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmuş olması zorunludur. EKPSS-2017 tercihlerinin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Ayrıca birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorunda olduklarından 2017-EKPSS’ye alt öğrenim düzeyinden müracaat edipte yerleşenlerin tespiti halinde atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi kararları iptal edilecektir.

 1. Askerlik Durum Belgesi

 2. “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun;
  a) Raporun aslı veya raporu veren Hastane Baştabibinden onaylı (kurum kaşesi ya da mührü ile imzalayanın kaşesinin de bulunduğu) veya noter tasdikli sureti,
  b) Raporda çalışabilir/çalışamaz ibaresinin belirtilmesi, çalıştırılamayacağı iş alanları bölümünde kişinin atanmasına engel bir ifadenin bulunmaması, yerleştirildiği unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin yazmaması eğer yerleştirildiği unvanda görev yapabileceğine dair ifadenin bulunmaması veya atanmasına engel bir ifadenin bulunması durumunda raporun yenilenmesi,
  Yukarıdaki 3. maddenin (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin ve 4. maddenin (a) fıkrasında belirtilen Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı veya noter onaylı sureti geri verilecektir.

 3. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olarak)

 4. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi (Ek-2)

 5. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylardan örgün eğitim yoluyla zorunlu /ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair transkript’in aslı veya ilgili Kurumdan onaylı sureti yada MEB’den onaylı en az 120 saat süreli Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı veya ilgili Kurumdan onaylı sureti yada asıllarını göstermek şartıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı /Şube Müdürü tarafından onaylı sureti

 6. EKPSS-2017 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe

 7. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan mahkemeden alınmış Kaza-i rüşt kararının aslı veya mahkemeden onaylı sureti veya aslını göstermek şartıyla İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” kaşeli onaylı sureti

 8. Güvenlik Soruşturması ve arşiv Araştırma Formu bilgisayar ortamında üç nüsha halinde doldurulup İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce belirlenmiş yetkili kişi tarafından (resimli, imzalı, fotoğraf yapıştırılmış şekilde) onaylatılmış hali (Ek-3)

KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLAR, YUKARIDA SAYILAN BELGELERİ 22/09/2017 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR İKAMET ETTİĞİ, ATANDIĞI VEYA BULUNDUĞU İLDEN HERHANGİ BİRİNİN İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİZZAT KENDİSİ VEYA NOTER ARACILIĞI İLE VEKÂLET VERDİĞİ KİŞİ ARACILIĞI İLE TESLİM EDECEKTİR. Belgelerinde eksiklik olan, posta veya kargoyla gönderilen veya teslim süresi dışında verilen evrakların akıbetinden ilgili Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR: (Lütfen Okuyunuz!)

 1. KURUMUMUZ VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA (BAKANLIK YA DA DİĞER BAĞLI KURULUŞLAR DÂHİL) HERHANGİ BİR SÖZLEŞMELİ STATÜDE (AİLE HEKİMLİĞİ, 4/B, 4924, 399 YA DA 4857 GİBİ) ÇALIŞANLARDAN İSTEYEN ADAY, KADROLU ATAMALARI YAPILINCAYA KADAR MEVCUT GÖREVLERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRLER. ANCAK ATAMALARININ YAPILMASINI MÜTEAKİP ESKİ GÖREVLERİNDEN İSTİFA EDECEKLERDİR.

 2. EVRAK TESLIMİ ESNASINDA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ÜZERİNDE “… YIL GEÇERLİDİR” İBARESİ BULUNAN VE İLGİLİ SÜRE DOLMUŞ “GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ” SUNANLARIN GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ YA DA ONAYLISI KABUL EDİLMEYECEKTİR. GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNDE HERHANGİ BİR SÜRE YAZMAYANLARIN İSE MEZUNİYET TARİHİ ÜZERİNDEN 2 (İKİ) YIL GEÇMİŞSE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 3. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacaktır. Bu kişilere herhangi mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

 4. Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yerleştirilmelerine rağmen, evrakını sehven kurumumuza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyecek, Kurumumuzca herhangi bir sorumluluk da kabul edilmeyecektir. Ancak Kurumumuza yerleşen adaylardan istenilen evrakları evrak teslim süre içinde Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edenlerin evrakları ilgili kurum veya kuruluş tarafından Kurumumuza ulaştırılması halinde adayın durumu incelenecek ve hakkında bir karar verilecektir.

 5. Ataması yapılanların tebligatları için Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.

 6. Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların ancak yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

 7. Kurumumuza son 1 yıl içerisinde kadrolu yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin bu dönemde atamaları yapılmayacaktır.

 8. Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesinin bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 9. 657 DMK’nın 62.maddesine göre, İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanan adaylardan aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca, Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu Kurumumuzca yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edileceğinden Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Kurumumuza evrak teslim edipte ataması yapılamayanların ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.

EKPSS-2017 Yerleştirme sonuçlarına göre;

• Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler; http://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden,
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

EKLER :
1-) Başvuru Formu (Ek-1)
2-) Mal Bildirim Beyannamesi (Ek-2)
3-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Ek-3)
4-) Valilik yazısı (Ek-4)
5-) Evrak Teslimi Formu (Ek-5)

Belge 1: EK_1_aciktan_atama_basvuru_formu.doc (52 KB)

Belge 2: EK_2_mal_bildirim_beyannamesi.doc (115 KB)

Belge 3: EK_3_guvenlik_sorusturmasi_ve_arsiv_arastirmasi_formu.doc (51.5 KB)

Belge 4: EK_4_EKPSS_2017_Valilik_Ustyazi.pdf (282.0 KB)

Belge 5: EK_5_EKPSS_2017_evrak_teslim_eden_aday_listesi_formu.xlsx (14.8 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/ekpss-2017-sonuclarina-gore-turkiye-halk-sagligi-kurumu-kadrolarina-yerlesen-adaylardan-istenilen-belgeler.html