Elektroni̇k Tebli̇gat Si̇stemi̇ Hakkında 31.12.2018

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 31.12.2018 tarihli yazıda;

“Bağlantı idarelerimize muhatap ilgide kayıtlı yazımız ile Bakanlığımız Risk Yönetim ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 26/11/2018 tarihli ve 39184053 sayılı yazı gönderilerek, Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı, sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı bildirilmiş olup, söz konusu programın ivedilikle kullanımına geçilmesi ve ticaret erbabına gerekli duyurunun yapılması istenilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde muhatabı ile yürütülen işlemler genellikle tebliğ mazbatası düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilmekte olup, tebligat ücretlerinin en düşük 14,00 TL olması, zaman zaman gönderilen tebligatların çeşitli nedenlerle idarelerimize iade ediliyor olması da göz önüne alındığında, bahse konu durumların kamu kaynaklarının kullanımında israfa neden olduğu her türlü izahtan varestedir.

Diğer taraftan, tebliğ gönderilerinin zamanında gerçek kişilere/tüzel kişilere ulaşmaması veya geç ulaşması gibi durumların da mükellef açısından mağduriyetlere neden olduğu, ayrıca işlemlerin sürüncemede kalmasına sebep olunduğu müşahede edilmektedir.

Bilindiği üzere; Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 4 üncü maddesi;

“(1) sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler.

(2) Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik tebligat adresi almak ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır…” hükümlerini havi bulunmakta olup, 28.12.2018 tarihi itibariyle Elektronik Tebligat Sistemi Bölge Müdürlüğümüzde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu itibarla; gerek kamu kaynaklarının daha efektif kullanılabilmesi, gerekse de gerçek kişiler/tüzel kişiler nezdinde yürütülen işlemlerin daha hızlı ve güvenilir yerine getirilebilmesinin sağlanabilmesi adına, diğer taraftan Elektronik Tebligat sisteminde bilgi güvenliğinin ve kişisel verilerin korunmasının sağlaması, hizmet kalitesinin arttırılması, fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemlerinin elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilmesi, tebligatın takibatı işlemlerinin Elektronik Tebligat sisteminde elektronik ortamda ve çok daha kolay olması gibi hususlar da göz önüne alındığında, Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde iş ve işlem yürüten tüm gerçek kişilerin/tüzel kişilerin ivedi olarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamalarının sağlanabilmesi adına gerekli duyurunun yapılması ile temin edilecek Elektronik Tebligat bilgilerinin, Bakanlığımız hizmetinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) entegre edilebilmesi için Bölge Müdürlüğümüze ibraz edilmesi hususlarında dikkat edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Adres/Address: Atatürk Cad. No:382 Alsancak İzmir TURKEY
Telefon / Phone: +90.232.488 60 00
Faks / Fax: +90.232.488 61 00
E-Posta / E-Mail: eib@egebirlik.org.tr