Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği

25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil” ibaresi eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Kesin teminat mektupları Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebilir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilir. Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesi değiştirilmiştir. 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8, 10 ve 14 üncü maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler; söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmaz.”

Sayı 2021-45 EK1 Elektronik İhale Uyg. Yönetm Değiş.Yapıl. Dair Yönetmelik RG 26.01.2021.pdf (148 KB)