Hastalığı veya Engeli Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olan Seçmenlerin Oy Kullanmalarını Sağlamak İçin Yüksek Seçim Kurulunun 2018/347 Sayılı Kararı 01.05.2018

image

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No : 347

K A R A R

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89. Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14. maddesinin 17. bendinde; “ Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, seçmenlerin seyyar sandık kurulu için kayıt ve güncelleme işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi ile seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevinin Yüksek Seçim Kuruluna verildiği nazara alınarak 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 17. bendine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun;

26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde;

2 Mayıs 2018 Çarşamba;

“Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması.”

12 Mayıs 2018 Cumartesi;

“Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.”

28 Mayıs 2018 Pazartesi;

“İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarına başlanması.”

12 Haziran 2018 Salı;

“Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.”

Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/295 sayılı kararı ile kabul edilen Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları başlıklı 140/I sayılı Genelge’nin; “Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma yeri, askı süresi, askıdan indirme” başlıklı 3. maddesinin beşinci fıkrasında;

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılır. (“Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.)

“Sandık bölgesi ve yeniden sandık bölgesi oluşturulması” başlıklı 12. maddesinin son fıkrasında; Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurulu başkanlığınca yeteri kadar seyyar sandık oluşturulur.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmü ve Genelge hükümleri çerçevesinde;

1- Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin kaydedilebileceğine,

2- Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacaklarına,

3- Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısının yirmi (20) olarak belirlenmesine, karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin kaydedilebileceğine,

2- Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile 6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacaklarına,

3- Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısının yirmi (20) olarak belirlenmesine,

4- Karar örneğinin;

a) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

d) Resmî Gazete ’de yayımlanmasına,

e) “Sonuç” bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

01/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Belge: 2018-347.pdf (103.0 KB)