“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değikliği RG ”hk

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

RG. 26.01.2021/31376 Kurum: Kamu İhale Kurumu Sınıflandırma: Yönetmelikler

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59/A maddesinin onuncu
fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.“Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı
ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm
isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik
bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin
tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenir.”

“İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları
yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik
bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan
belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile
katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan
isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.” Bu
Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin tüm metnini EK 1 de bulabilirsiniz. İlgilenen
üyelerimizin dikkatine sunarız.

Sayı 2021-46 EK1 Hizmet Alımı İhale.Uygu.Yönet.Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG 26.01.2021.pdf (149 KB)