İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge 28.11.2022

TÜMDEF tarafından derneğimize iletilen duyuruyu aynen sizlerle paylaşıyoruz.

Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvuruları için ödenen başvuru bedellerinin iadesine ilişkin “İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN YÖNERGE” 28.11.2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sayfasında yayımlanmıştır.

Herhangi bir hak kaybına uğramamak adına Yönergede yer alan aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

• Başvuru bedeli, itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının tamamında haklı bulunan talep sahiplerine iade edilecektir.

• 26/11/2022 tarihinden önceki dönem için başvurular en geç 26.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

• 26.11.2022 tarihinden sonraki dönem için Kurul kararının talep sahibine bildirimini izleyen günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir.

• İade talepleri, Kurum tarafından belirlenen forma uygun olarak Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle elden veya posta yoluyla ya da e-imza kullanılarak EKAP üzerinden yapılacaktır. (Örnek dilekçe ektedir)

• Tek dilekçe ile birden fazla karara ilişkin iade talebi yapılamayacaktır. Yani her karar için ayrı dilekçe verilmesi zorunludur.

• Elden veya posta yoluyla yapılan iade talepleri, Kurumun genel evrak birimi tarafından kayda alınır. Bu iade taleplerine ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir.

• EKAP üzerinden yapılan iade taleplerinin, iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00 – 13.00) arasında yapılması halinde talebin e-imza ile imzalandığı tarih, talep tarihi olarak kabul edilir. Bu taleplerin iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda ise bir sonraki iş günü talep tarihi olarak kabul edilir.

• İade taleplerinde, talep sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)/Vergi Kimlik Numarası (VKN), iletişim ve adres bilgileri ile talebe konu Kurul karar tarihi ve sayısı, başvuru bedeli iadesinin yapılacağı uluslararası banka hesap numarası (IBAN) bilgileri ve talepte bulunmaya yetkili olunduğuna dair bilgi ve/veya belgelerin yer alması zorunludur.

• Elden veya posta yoluyla yapılan iade taleplerinin, talepte bulunmaya yetkili kişilerce yapılması ve talepte bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce tasdikli örneklerinin sunulması zorunludur.

• a) Talep sahibinin gerçek kişi olması durumunda; Bizzat talepte bulunulması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi, Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi, Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti,

• b) Talep sahibinin tüzel kişi olması durumunda; Bizzat talepte bulunulması durumunda, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi, Avukat aracılığı ile talepte bulunulması durumunda, vekilin alacaklı adına tahsile yetkili olduğunu da gösteren baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti,

• Talep sahibinin ortak girişim olması durumunda; Ortak girişimin ortağının gerçek kişi olması durumunda, bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgeler, Ortak girişimin ortağının tüzel kişi olması durumunda, bu fıkranın (b) bendinde sayılan belgeler, ilgisine göre sunulacaktır. Ortak girişim tarafından yapılacak iade talebinin, adına itirazen şikayet başvurusu yapılan ortak girişimin ortaklarının tamamı tarafından birlikte yapılması zorunludur.

• EKAP üzerinden yapılan iade talepleri, talep sahibinin EKAP’ta imza yetkisini haiz temsilcisi tarafından yapılır. EKAP’ta imza yetkisini haiz temsilcilere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel tutulmasından talep sahibi sorumludur.

Belge: Sayı 2022-125 İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU BEDELİNİN İADESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KİK itirazen başvu. bedel. iadesine ilişkin duyuru 2.pdf (328 KB)

Belge: Sayı 2022-125 EK 1 İADE DİLEKÇE ÖRNEĞİ.docx (21.2 KB)