Kamu İhale Mevzuatındaki Yapılan Değişiklikler Hakkında 05.01.2023

29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklikler ile;

1- Elektronik eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılmak için düzenleme yapılmıştır. Buna göre ilan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan mal alımı ihalelerinde, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilecektir (İlanı/duyurusu 2/5/2023 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere).

2- Banka referans mektubu yeterlik kriterleri arasından kaldırılmıştır (İlanı/duyurusu 13/1/2023 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere).

3- Elektronik ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde yeterlik bilgileri tablosunda EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin sunulan tevsik edici belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususunda uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek adına, beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri, belgelerin geçerliliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılabilecektir (İlanı/duyurusu 13/1/2023 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere),

4- 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde bilişim hizmet alımları kapsamında katılımcıların yeterliliği ve yetkinliğini
gösteren yetki belgeleri sayılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu yetki belgelerinin kamu ihalelerinde de istenmesine açıklık getirmek üzere Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır (İlanı/duyurusu 29/9/2023 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere).

YÖNETMELİKLER