Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile , Üniversite bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülmek amacı ile daha fazla ihracat yapabilen, uluslararası standartlardaki yüksek teknolojisini Ar-Ge ile bütünleştirmiş, uzun vadede yeni molekül geliştirme yönünde gerekli adımları atan, başta biyoteknolojik ve biyobenzer ürünler olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Bu çerçevede, Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, stratejik bir yaklaşımla ele alınacaktır. Ülkemizde artan ve yaşlanan nüfus, ortalama yaşam süresinde yükselme, sağlık hizmetlerinde ve ilaca erişimde iyileşme, artan refah düzeyi ve farkındalık gibi faktörler nedeniyle ilaç ve tıbbi cihaz talebinin artması sosyal güvenlik harcamalarında ve cari açık üzerinde baskı oluşturmaktadır. Uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması önem arz etmektedir. Bu programla yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

RG. 29.03.2021/31438

Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 29.03.2021

29.03.2021 tarihli Yönetmelik, Türkiye’nin, tıbbi cihaz ve araç gereçlerinin yerli üretimini sağlama, var olanları tasarım ve fizyolojik uygunluk açısından revize etme hedeflerini de göz önünde bulundurarak, ileri ve yenilikçi malzeme ve üretim teknolojilerini kullanmak, bu alanlarda öncelikle Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek veya çözümüne katkı sağlamak ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.

b) Medikal cihaz sanayisinde, sektöre özel cihaz ve araç/gereç geliştirerek nitelikli işgücünü desteklemek.

c) Medikal cihaz, ara ürün ve son ürünlerin tasarım, üretim ve gerekli görülen testlerinin ulusal ve uluslararası şartlara uygun yapılmasını sağlayarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak.

Amaçlarından bazılarıdır.

Sayı 2021-131 EK 1 Karadeniz-teknik-univers.-medikal-cihaz-tasarim-ve-uret.-uygul.-ve-arastirma-merkezi-1 RG 31.03.2021.docx (25.4 KB)