Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavını Kazanan Yedek Aday İçin Atamaya Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler 24.06.2020

image

Kurumumuzca 14/12/2019 tarihinde yazılı kısmı, 03-04/02/2020 tarihinde sözlü kısmı gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı sınavı sonucunda başarılı olan asil ve yedek adayların listesi 24/02/2020 tarihinde resmi internet sayfamızda yayınlanmıştı.

Yapılan yerleştirme sonuçlarına göre açık kalan kadro için aşağıda yayınlanan listedeki yedek adayın Kurumumuza yerleştirilmesi uygun görülmüş olup, Atamasının yapılabilmesi için adayın, atamaya esas istenilen belgelerin aşağıdaki adrese elden, APS veya kargo ile 09/07/2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmekte olup, APS ve posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Ataması yapılan personel 657 sayılı Kanunun 62.maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup, aksi halde aynı Kanunun 63.maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN YEDEK ADAY LİSTE
İİBF BÖLÜMÜ
SIRA ADI SOYADI
1. Yedek Kemal GÜMÜŞSOY

ATAMAYA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENEN EVRAKLAR:

1- İnternet adresimizde yayınlanan Müfettiş Yardımcılığı Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

2- Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin posta ile gönderecek adaylar için noter tasdikli sureti, elden teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan denklik belgesinin aslı (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir),

3- 6 Adet vesikalık fotoğraf,

4- İnternet adresimizde yayınlanan Mal Bildirim Beyannamesi (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde ve form arkalı önlü tek sayfa olacak şekilde kapalı zarf içinde teslim edilecektir.),

5- İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imzalanacaktır. 1 nüsha çıktı alınarak dilekçe ile teslim edilecektir.)

6- Kurumuza yerleşen ancak Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları veya başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe,

HATIRLATMALAR:

1-Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Kurumumuz tarafından tasdik edilebilecektir.

2- Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için doldurulacak formun eksik ve yanlış doldurulması durumunda atama işlemi gecikeceğinden, formun bilgisayar ortamında (el yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir) eksiksiz ve doğru olarak doldurularak aday tarafından imzalanması gerekmektedir

4- Adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır.

5- Göreve başlayış tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesi gereğince atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.

6- Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır. Sınavı kazanan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve ataması yapılmayacaktır. Ataması yapılmış ise iptal edilecektir. Ataması yapılan personel atama kararının kendilerini tebliğ edildiği tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup, aksi halde aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

ADRES :

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 2. Kat

Çankaya / ANKARA Telefon: 218 34 79-218 38 67

Belge:

BAŞVURU FORMU.pdf (218.1 KB)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.xlsx (12.2 KB)

MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ.pdf (201.6 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu