Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik 27.02.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Resmî Gazete’de yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinin 3’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

(5) Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.

(6) Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirlenmiştir.

(7) Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te yer alan listede belirlenmiştir.

(8) Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te yer alan listede belirlenmiştir.

(9) Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te yer alan listede belirlenmiştir.

(10) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir.

(11) Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de yer alan listede belirlenmiştir.

(12) Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de yer alan listede belirlenmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-8 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayı 2021-80 EK 1 ÜRÜN LİSTESİ.pdf (1.98 MB)