Sağlık Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Ve Yatarak Tedavilerde Kullanılan İlaç Avansları Hakkında Duyuru 28.03.2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlıkta Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı

İrtibat : Şube Sorumlusu Ö.KAMA Tlf:(312) 207 78 31-86 61

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN TEMİN EDİLEN TIBBİ MALZEME VE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANILAN İLAÇ AVANSLARI HAKKINDA DUYURU

2011/62 sayılı "Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu Genelgenin “1.11. Ödeme işlemleri”
başlığı altında “1.11.2. Sağlık kurumları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile
yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura teslim tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içerisinde incelenerek ödenir. 15 (onbeş) gün içinde incelemesi tamamlanamaz ise 15
inci (onbeş) gün avans olarak ödeme yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu defa, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti
Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik 08/03/2017 tarihinde yürürlüğe girmesine müteakip 16/03/2017 tarihli,
2017/12 sayılı Genelge ile 2011/62 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğinin “Ödeme işlemleri” başlıklı 24 üncü maddesinde sağlık kurum ve
kuruluşları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan ilaç fatura
tutarlarının avans olarak ödenebileceği yönünde açıklayıcı bir düzenlemeye yer verilmediğinden
bahse konu avansların ödenmesinde tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

Oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları tarafından
temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir
ilaç tutarları, fatura teslim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek ödemesi, 15
(onbeş) gün içinde incelemesi tamamlanamaz ise 15 inci (onbeş) gün avans olarak ödemesi
yapılacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Belge: duyuru_28032017.pdf (274.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru28032017-50