Sağlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Konu Başlıklarına İlişkin Duyuru

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yapılması planlanmaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 25’nci maddesi 4’ncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır…” hükmü doğrultusunda sınav konularının sınavdan en az iki ay öncesinde duyurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Yeterlik Sınavında sorulacak sorular, Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni ile Bakanlığın görev alanına giren mevzuat başta olmak üzere aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanacaktır. Sınava ilişkin diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Sağlık Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI

KONU BAŞLIKLARI

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK’lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler

Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik)

Basın Bildirisi Hazırlama

Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı)

Etki Analizi

IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler)

Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik

Kamu İhale Mevzuatı

Kamu Personel Rejimi

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya

Medeni Hukuk

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Hazırlama

Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi

Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri)

Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları

Sağlıkta Bilişim Sistemleri

Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme

Tıbbî Malpraktis

Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi

Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı)

Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.)

Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim, İletişim ve Ekip Çalışması, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi, Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.)

Bilgi:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kaynak: http://www.eshdb.saglik.gov.tr/TR,32783/saglik-uzmanligi-yeterlik-sinavi-konu-basliklarina-iliskin-duyuru.html