''SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi'' Konulu Basın Açıklaması 09.03.2018

Ads%C4%B1z

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı basın yayın organlarında, “SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi” başlığını taşıyan haberlere yer verilmiştir.

Haberin içeriğinde; 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu dayanak gösterilerek, özel hastanelerin SGK’ yı zarara uğrattığı, özel hastane uzman doktorlarının ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterildiği, hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede yatarak tedavi edilmiş gibi bildirildiği, özel hastanelerce sigortalılardan fazla tetkik istendiği, sağlık sigortası olan kişinin muayene ve tetkik masraflarının hem SGK’ya hem de özel sigorta şirketine fatura edildiği, sahte muayene kayıtları yapıldığı, bu suretle de SGK’nın zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

Haberin bütün olarak değerlendirilmesinde, bir kısmı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer almayan bu iddialar karşısında Kurumun duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen Kurumun herhangi bir önlem almayarak daha büyük zararlara sebebiyet verdiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir.

Oysa ki, Kurumumuz her türlü usulsüzlüklerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmakta, düzenlenen raporlara ve yapılan tespitlere istinaden alınması gereken tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda, özel sağlık hizmet sunucularının; gerek sigortalılık işlemleri gerekse de sunmuş oldukları sağlık hizmetleri karşılığındaki faturaları Kurumumuzca elektronik ortamda anlık olarak denetlenmekte, alınan ihbar ve şikayetlerin yanısıra risk odaklı olarak belirlenen denetim programları çerçevesinde sağlık hizmet sunucuları Müfettişlerimizce ve ilgili birimlerimizce yerinde sürekli olarak denetlenmektedir.

Zira, 2017 yılında Müfettişlerimiz tarafından 661 Sağlık Hizmet Sunucusunun (SHS) fiili denetimi yapılmış ve bu denetimlerde, tespiti yapılan usulsüz işlemlere ilişkin 550 Milyon TL cezaî işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, tüm bu izleme ve denetim faaliyetleri sonucunda son iki yıl içerisinde usulsüzlüğü tespit edilen 188 Sağlık Hizmet Sunucusu hakkında adli işlem tesis edilmesi sağlanmıştır.

Yine haberde bahsi geçen “Bazı Hekimlerin Prime Esas Kazançlarının (PEK) Asgari Ücret Üzerinden Bildirildiği” iddiası, Kurumumuz bünyesinde özel olarak oluşturulan Risk Değerlendirme Ekiplerince belirlenen risk kriterleri ile tespiti yapılan bir husustur. Kaldı ki, bu risk değerlendirmesi sadece doktorlar için değil tüm meslek grupları için yapılmakta ve sonuçları titizlikle takip edilmektedir.

Bu çerçevede, Kurumumuzca her hangi bir usulsüz işleme müsaade edilmediği gibi, fiili denetimlerin yanında usulsüz işlemlerin kaynakta önlenmesine yönelik bilişim alanında da bir çok önlem alınmıştır. Aynı zamanda, yapılan risk analizleri sonucunda riskli olduğu tespit edilen sektörlerde öncelikli olmak üzere işverenlerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de yürütülmektedir.

Kurumumuz tüm bu iddialara karşın, aksamayan bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemini başarı ile sürdürmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz, dünyada benzerine az rastlanabilecek bir sigortacılık hizmetini güvenle ve başarıyla sürdürmeye, sistemin geleceği ve sürdürülebilirliğine ilişkin alınan tedbirleri uygulamaya devam edecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur…

Belge: BASIN DUYURUSU (1).doc (72.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/anasayfa_duyurular/20180309-duyuru