Sözleşmelerde Mücbir Sebep Hakkında Bilgi 20.02.2020

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, son dönemde Çin’de ortaya çıkan Corona Virüs Salgını, tüm Dünya’yı etkilemiştir. Salgın nedeniyle de birçok ülkede özellikle tıbbi sarf ürünlerinde olmak üzere tüm tıbbi cihazların üretim, temin, sevk ve kullanımı konusunda etkin tedbirler alınmak durumunda kalınmıştır.

Ancak salgın özellikle, Çin’den ithalat gerçekleştirmek suretiyle ihalelere iştirak eden firmaları çok daha fazla etkilemiş görünmektedir. Çünkü salgın nedeniyle Çin’de üretim kapasitesi oldukça düşmüş ve ihracattan öte kendi ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelmiştir.

Üretimin düşmesi doğal olarak firmalarımızı, ülkemizde kurum ve kuruluşlar nezdinde girmiş oldukları ihaleler sonrası 4734 sayılı kanun hükümleri ile, ilgili yönetmelik, genelge ve şartname esasları bağlamında 4735 sayılı kanun esaslarına göre ikmal olunan sözleşmelerden kaynaklı, yükümlülüklerini yerine getirememe durumu ile karşı karşıya bırakmıştır.

Mücbir sebep uygulaması için temel uygulama esası, salgının ülke genelinde Kamu Otoritesince onaylanarak ilan edilmesi neticesinde, KİK tarafından Mücbir sebep ilanını gerektirmektedir. Ülkemizde salgın olmamakla birlikte, bu durum Çin’de gerçekleşmiş olduğundan, yükleniciler fiili imkansızlıkla karşı karşıya kalmış bulunmaktadırlar.

Firmalarımızın bu durumdan zarar görmemeleri ve taahhütlerini keyfiyeten yerine getirmiyor durumuna düşmemeleri bakımından, sözleşme yapmış oldukları kurumlara, Çin’de ortaya çıkmış salgın durumunu ilgili üretici ve Çin yetkili makamlarından alacakları yazılarla belgelemek suretiyle, bir dilekçe ekinde sözleşme yaptıkları kurumlara başvurarak, mevcut gelişen şartların 4734 Sayılı Kanun Hükümleri gereği Mücbir Sebep Sayılmasını talep etmeleri uygun olacaktır.

Kurumlara yapılacak başvurularda;
İhale ve sözleşme tarihlerine ve ihale konusu ürüne ilişkin bilgiler verildikten sonra,“4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; …c) Genel salgın hastalık, …e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller olarak belirlenmiştir. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatta mücbir sebep; taraflarca beklenilmeyen ve önceden öngörülmeyen, önlenmesi mümkün olmayan, işin gerçekleştirilmesine engel olan ve bu etkisi engellenmeyen, yüklenicinin neden olmadığı, mutat dışı, anormal nitelikli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Corona Virüs salgının Kanunda ifade edilen hükümlere uygun olarak Mücbir sebep olarak değerlendirilmesini arz ederiz,” içerikli dilekçelerle gerekli belgeleri de ekleyerek başvurmanız uygun olacaktır.

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: [email protected]