Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı 24.01.2018

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 8 sözleşmeli bilişim uzmanı
alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
 2. Fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-
  elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği yada fen edebiyat
  fakültelerinin istatistik veya matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine
  ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını
  bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
 3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde
  mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
  (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde
  İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
  Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak yada YDS dışındaki
  İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav
  sonuçlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi
  itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
 4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya
  aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı
  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel
  sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı,
  iş zekâsı uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı,
  network uzmanı vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet
  süreleri esas alınacaktır.
 5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin
  çalışmalarını belgelemek.
 6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru
  tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin
  çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
 7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı
  belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık
  sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru
  dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça
  belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili
  eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri
  gerekmektedir.
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye
  hak kazanan adaylar için)

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı
(C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı - 4 kişi)

 1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi
  bulunmak.
 2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM
  (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje
  geliştirmiş olmak.
 3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 6. Multi-tier mimari ve tasarım şablonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 8. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine
  sahip olmak.
 10. Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi
  olmak.
 11. Tercihen web servis ve entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.
 13. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 14. Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve
  tecrübesi bulunmak.
 15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya
  Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate,
  Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
  NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
  iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
  hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(A Ücret Grubu DB2-Mainframe VT Uzmanı - 1 kişi)

 1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 10 (on)
  yıllık iş tecrübesi bulunmak.
 2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi
  konularında tecrübesi bulunmak.
 3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında tecrübesi bulunmak.
 4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.
 5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt
  sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.
 6. z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.
 7. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve
  sürekli monitör edilmesi konularında tecrübesi bulunmak.
 8. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma
  konularında tecrübesi bulunmak.
  NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
  iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
  hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(A Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı - 1 kişi)

 1. Network güvenliği, Veritabanı, Microsoft ve Unix ortamların yönetimi ve güvenliği konularına
  hâkim olmak.
 2. Firewall, Anti virüs, IPS, Web & Mail Güvenliği, Network Güvenliği, Log Yönetimi gibi bilgi
  güvenliği ile ilgili temel konularda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.
 3. Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme,
  Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri, DLP, NAC, SIEM vb.) en az 3
  yıl iş tecrübesi bulunmak.
 4. Onaylı CISSP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini
  belgelemek)
 5. C#, Java veya pyton programlama dillerinden birini biliyor olmak.
  NOT: Bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen CISSP belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini
  ibraz edenlerden; 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen iş tecrübesi şartı aranmayacak ancak bu adaylar
  en az 5 yıl bilişim uzmanı (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi
  güvenliği uzmanı, iş zekâsı uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri
  tabanı uzmanı, network uzmanı ve benzeri pozisyonlarda) olarak çalıştıklarını bu alanda hizmetin
  geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgeleyeceklerdir. CISSP belgesi
  bulunmayanlarda ise 2 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen iş tecrübesi şartı aranacak olup, diğer
  maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

( C Ücret Grubu Sistem Yönetim Uzmanı - 1 kişi)

 1. Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi
  bulunmak.
 2. Visual Studio .Net ortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.
 3. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server
  veya Weblogic application server veya IIS application server konusunda kurulum ve yönetim
  tecrübesi bulunmak.
 4. Windows 2008, 2012 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak.
 5. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS
  SQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak.
 6. Microsoft Active Directory kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak.
 7. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda
  tecrübesi bulunmak.
  NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
  iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
  hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(C Ücret Grubu İş Zekâsı Uzmanı - 1 kişi)

 1. En az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak.
 2. Oracle veri tabanı ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.
 3. Veri ambarı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
 4. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracı ile
  çalışmış olmak.
 5. Rapor tasarımı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
 6. Oracle Business Intelligence bilgisi ve tecrübesi bulunmak.
  NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği
  iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan
  hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Ücret kriterleri (Detaylı görsel pdf dosyasında mevcuttur)

*1. Bu ücretler 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim
Uzmanlarının İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar ile Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu
Sözleşme hükümleri çerçevesinde, 2018 yılı performans puanı 70-74 aralığında olan C Ücret Grubu
bilişim uzmanları için söz konusu ücretlerde 2019 yılı için %7,5 oranında artış olacaktır. Performans
puanı ve ingilizce dil düzeyi yükseldikçe bu oran yaklaşık %35’e kadar artış gösterebilecektir.
2. 2018 yılı performans puanı 85-89 aralığında olan A Ücret Grubu bilişim uzmanları için söz
konusu ücretlerde 2019 yılı için %7,5 oranında artış olacaktır. Performans puanı ve ingilizce dil düzeyi
yükseldikçe bu oran yaklaşık %20’ye kadar artış gösterebilecektir.
3. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

E- KABUL İŞLEMLERİ:

 1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden
  adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet
  edilecektir.
 2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati, daha sonra belirlenecek
  bir tarihte www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava katılacak adaylara yazılı tebligat
  yapılmayacak olup, ayrıca e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Sözlü sınavda mesleki bilgiler
  konusunda sorular sorulacaktır.)
 3. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş)
  puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel
  şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C)
  maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam
  puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik
  gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan
  edilen pozisyon sayısına göre Kurumumuza yerleştirilmeye hak kazanacaklardır. Başvurdukları
  pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil
  puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
 4. Atanmaya hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek
  sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak
  zorundadırlar.
 5. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar
  ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde
  görevinden ayrılanların yerine, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek
  puandan başlayarak (sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sıralamaya göre
  yedek adaylardan atama yapılabilir.
 6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve
  İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan
  brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
 7. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
  Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde
  aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 8. Adayların; en geç 08/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten
  ilan ekinde yer alan dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen diğer belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu
  Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0
  312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta, kargo, faks vb. şeklinde
  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat
  tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden
  sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
 10. Adaylar, ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

EKLER:

 1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın
  düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra
  diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz
  tarafından onaylı örneği).
 2. YDS sonuç belgesi (veya eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli
  örneği).
 3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin
  İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından tasdikli
  örneği. (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur).
 4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin
  belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz
  tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını
  bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
 5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı
  süreleri gösterir belgelerin aslı.
 6. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir başvuru özel
  şartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen sertifikaların aslı veya
  noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.
 7. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)
 8. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 9. Fotoğraflı özgeçmiş.

Belge 1:bilisim_ilan_8_kisi_2018 (2).pdf (274.3 KB)
Belge 2: tanıtmaform_onyuz.xls (48.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/yardimci_hizmet_birimleri/insan_kaynaklari_daire_baskanligi/anasayfa_duyurular/soz_bilisim_ilan_2018