Tevkifata İstinaden Tescil 14.04.2011

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad.No:7 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat:şef- L. ARSLAN
Telefon: 0312 458 77 02 Faks: 0312 434 34 65
E-posta: [email protected]

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.03 / 6 964 782 08/04/2011
Konu : Tevkifata İstinaden Tescil

2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan, Kurumca da re`sen tescil edilmeyen ve sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılanların sigortalılıkları 22/5/2007 tarihli ve 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 13/6/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge gereğince, tevkifat yapılan çiftçilerin tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarlarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılmaktadır.

Ancak, tevkifata istinaden tescillerin yapılabilmesi için, tevkifat tutarlarının Kurum hesaplarına geçip geçmediğinin kontrol edilmesi ile tevkifatçı listelerinde tespit edilerek tek tek sigortalı hesaplarına aktarılması sonucunda sigortalılık başlatılacağından, 6111 sayılı Kanun gereği yapılandırma işlemlerinden faydalanmak isteyen sigortalıların yoğun talebi nedeniyle özellikle yoğun alım yapılan ve bir çok çevre il müdürlüğü tevkifatlarını da yükleme zorunluluğu olan, bu işlemin prim borçlarının yapılandırılması için gereken başvuru süresi içerisinde yapılması mümkün olamayacağı anlaşılan ve belirtilen sıkışıklığı yaşayan il müdürlüklerimizin bu haktan faydalanmak isteyen sigortalılarımıza imkan verebilmesi için daha önce 4/7/2008 tarihli ve 69094 sayılı Genel Talimatımızda da belirtildiği gibi 2/5/2011 tarihine kadar tevkifata istinaden tescillerinin yapılması için il müdürlüklerimize müracaat eden çiftçilerin ellerindeki belgelere göre tescillerinin yapılarak kendilerinden taahüt alınması ve yapılan inceleme ve araştırma sonucunda 7 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin sigortalılıklarının iptal edilerek, varsa ödedikleri primlerin yersiz ödeme olarak iade edilmesi, 2/5/2011 tarihinden sonra bu durumda olanların öncelikle sigortalılıklarının güncellenerek mağduriyetlerine neden olunmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İbrahim ULAŞ
Genel Müdür

EK : Taahhütname örneği

Belge: 28.03.2011_SGK ile T.C. Ziraat Bankasi.pdf (95.8 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/sgk%20anasayfa/duyurular/14.04.2011_tevkifata