Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirmesi Yapılmış Ve Medula Sisteminde Kayıtlı Bulunan Malzemelere İlişkin Firmalarca Yapılacak Sildirme Talepleri Hakkında Duyuru 29.12.2017

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
İrtibat : Şube Müdürü Orhan AKÇAY Birim Sorumlusu Öznur SARICA
Telefon : 0 (312) 207 86 83 0 (312) 207 86 54
E-posta : gssgm_tcdb@sgk.gov.tr
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat - Çankaya / ANKARA

29/12/2017

TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRMESİ YAPILMIŞ VE
MEDULA SİSTEMİNDE KAYITLI BULUNAN MALZEMELERE İLİŞKİN
FİRMALARCA YAPILACAK SİLDİRME TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU

Kurumumuzca 19.12.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal
Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7.
Maddesinde, firmalardan alınacak yıllık aidat ücreti ile bu ücretin hangi tarihte
alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu hüküm doğrultusunda firmaların 31.01.2018 tarihi itibariyle
sistemde kayıtlı olan tüm barkodları üzerinden yıllık aidat ücreti hesaplanacak
olduğundan, firmaların sistemde kayıtlı barkod listelerinin güncellenmesi için,
eşleştirmesi yapılmış olup sistemde kayıtlı olan ürünler içerisinden sildirmeyi talep
edeceği ürünlere ilişkin; ekinde imza sirküleri fotokopisi ile EK-2’de yer alan formata
uygun hazırlanan liste (hem kağıt hem de cd/dvd ortamında ve excel formatında)
bulunan ve imza sirküleri fotokopisi dilekçeye eklenen firma yetkilisince imzalanmış
EK-1’de yer alan örneğe uygun dilekçeyi en geç 12 Ocak 2018 Cuma günü mesai
bitimine kadar elden veya posta yolu ile Kuruma teslim etmesi gerekmekte olup, bu
tarihten sonra Kurum kayıtlarına giren evraklar barkod silme işleminde dikkate
alınacak ancak yıllık aidat ödemelerinde dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan; firmalar ürünlerini sistemden sildirmek amacıyla liste
hazırlarken; sağlık hizmeti sunucularınca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının
yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarihte TİTUBB/ÜTS sisteminde kaydının
tamamlanmış olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı
olması gerektiğinden firmaların daha önce satışını yapmış oldukları ve sağlık hizmet
sunucularının stoklarında bulunup, bulunmadığını da dikkate almaları önem arz
etmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EKLER:
Ek 1 – Kuruma Verilecek Dilekçe Örneği
Ek 2 – Silinmesi Talep Edilen Barkod Listesi Örneği

Belge 1: duyuru_29122017.pdf (321.6 KB)

Belge 2: ek_29122017.rar (23.8 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu