Ürün Güvenliği ve Denetimi İdari Para Cezaları Hakkında 01.05.2021

RG. 31.12.2020/31351 4. Mükerrer Kurum: Ticaret Bakanlığı Sınıflandırma: Tebliğler No.: Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13

İlgili tebliğin amacı (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 9,11 (dokuz virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2021 tarihinden 12/3/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerler hakkında bilgilendirmektir.

2021-13EK Ürün Güven. ve Denet.4703 Sayılı Ürün. İlişkin İdari Para Ceza Duyur. İlişkin Tebliğ 31.12.2020RG.docx (19.3 KB)