Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu 2019/31 23642684-010.99-18 04.01.2019

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.99-18
04/01/2019
Konu: Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

GENELGE
2019/31

İlgi: 07.05.2018 tarih ve 2362684-010.99-976 sayılı (2018/17) Genelge.

Bilindiği üzere ilgide yer alan Genelge ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanun’un 14’üncü maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 393 sayılı Kararı gereğince aile hekimleri tarafından “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” düzenlenmesi hususu bildirilmişti.

YSK’nın 28.12.2018 tarihli 1134 sayılı kararı eki 140/1 Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları’nın 3’üncü maddesi 5’inci fıkrasında “Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00 arasında yapılır. (“Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir. Ancak bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmez.) ” hükmü ile düzenleme yapılmıştır.

YSK’nın 02.01.2019 tarih ve 3 sayılı Kararında; “Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında;

“a) Yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin,

b) Yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının,

c) Yatağa bağımlılığın süresinin, belirtilmesi ve raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkotlu şekilde düzenlenmesi ve tereddüt halinde barkot kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılmasına;

… 3) Görme ve işitme engelli olan seçmenlerin sadece bu engelleri nedeniyle seyyar sandık kurulu seçmen listesine eklenemeyeceğine, ”

karar verilmiştir.

Bu hususular kapsamında uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir

1- Aile hekimlerince, bu genelge ekinde yer alan “Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek hekim Sağlık Raporu” formatına uygun şekilde https://erapor.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı e-Rapor Sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecektir.

2- Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde “yatağa bağımlılığı kalıcıdır ibareli rapor düzenlenen kişiler için tekrar rapor düzenlenmeyecektir. Bu kişilere düzenlenen raporlar hekim ekranlarından görülebilecektir. Ayrıca https://erapor.saglik.gov.tr internet adresinden ilçe seçim kurullarınca referans numarası girilerek kontrol edilmesi mümkündür.

3- Düzenlenen raporlar elektronik imza ile imzalanarak e-Rapor Sisteminden çıktı alınarak bir nüshası ıslak imzalı şekilde vatandaşa teslim edilecektir.

4- Yatağa bağımlılığın tıbbi gerekçesi açık ve anlaşılacak şekilde raporda belirtilecektir.

5- Bu raporlar sadece yatağa bağımlı olup seçim sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenlenecektir.

6- Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak rapor düzenleme işlemleri en geç 17.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır.

07.05.2018 tarih ve 2362684-010.99-976 sayılı (2018/17) Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve uygulamanın yukarıda yer verilen esaslara uygun olarak yürütülmesini tüm aile hekimlerine tebliği hususunda;

Gereğini önemli rica ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Belge 1: Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu 201931 23642684-010.99-18 04.01.2019 (1).pdf (842.1 KB)

Belge 2: Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu 201931 23642684-010.99-18 04.01.2019 (2).pdf (397.0 KB)

Belge 3: Yatağa Bağımlı Seçmenler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu 201931 23642684-010.99-18 04.01.2019 (3).pdf (185.5 KB)