Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolu Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri Sonucunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler 18.01.2021

image

ÖSYM Başkanlığı tarafından 14/01/2021 tarihinde açıklanan KPSS-2020/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolu Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri sonucunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “ Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecek olup bunun dışında; (Ancak bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

İnternet adresimizde yayınlanan KPSS-2020/2 Açıktan Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,
Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
Yerleştiği unvan/branşın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin posta ile gönderecek adaylar için noter tasdikli sureti, elden teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte kurumumuza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Kurumumuzca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)
4 Adet Fotoğraf (4,5 x 6 cm Ebadında),
Mal Bildirim Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
Avukatlık Ruhsatnamesinin Aslı veya Onaylı Örneği,
Bilgisayar İşletmeni kadrolarına yerleşenler için; MEB’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,
Özgeçmiş ( CV),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  1. 18 yaşını tamamlamamış adayların kaza-i rüşt kararı, (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluklarına atanabilirler.)

  2. Kurumuza yerleşen ancak Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları veya başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir.

HATIRLATMALAR :

1-Atamaya esas istenilen belgelerin aşağıdaki adrese elden, APS veya kargo ile 01/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmekte olup, APS ve posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

2-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin“ Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’ uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğini de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

3-Kurumumuz kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

4- Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

5-Göreve başlayış tarihi itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesi gereğince atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde atamaları iptal edilecektir.

6- Atamaya esas belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara ve KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Tercih Kılavuzunda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacaktır. Ataması yapılan personel 657 sayılı 62. maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup, aksi halde aynı Kanunun 63. maddesi gereği atamaları iptal edilecektir.

7-Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’ deki adresler geçerli olacaktır.

8- Askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde dilekçeyle Kurumumuza durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri,

9- Kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşları veya başka bir kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu olarak görev yapanların atamaları kurumlarından muvafakat sağlandıktan sonra yapılacaktır. ( Bu durumda olanların istifa etmeyip çalışmaya devam edecek olup kendilerine atama kararı ulaştıktan sonra kurumlarından ayrılış yapacaklardır.)

ADRES: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 2.Kat
Çankaya / ANKARA Telefon: 218 34 79

Belge:

Başvuru Formu.pdf (221.2 KB)
Mal Bildirim Formu.docx (23.1 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu